| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Na podstawie art.38 b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r. poz.595, zm. poz.645; Dz. U z 2014 r.poz.379,poz.1072 ), u c h w a l a się co następuje:

§ 1. § 1. Przyjmuje się sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Piotr Majchrowski


Załącznik do Uchwały Nr V/44/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie
Starosty Tomaszowskiego
z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2014 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została Zarządzeniem Starosty Tomaszowskiego Nr 13/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w składzie:

1. Piotr Kagankiewicz- Starosta Tomaszowski- Przewodniczący

2. Sławomir Szewczyk- Wicestarosta- Z-ca przewodniczącego

3. Marek Olkiewicz- delegowany przez Radę Powiatu

4. Andrzej Wodziński- delegowany przez Radę Powiatu

5. Wojciech Młodzik- delegowany przez Komendę Powiatową Policji

6. Cezary Jasnowski- delegowany przez Komendę Powiatową Policji

7. Roman Pająk- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

wytypowany przez Starostę

8. Marianna Wypych-Osuch- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,

wytypowana przez Starostę

9. Dariusz Banaś- wytypowany przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.

Komisja została powołana w celu realizacji zadań Starosty Tomaszowskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W roku 2014 odbyły się trzy posiedzenia Komisji, w tym dwa wspólne z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniach Komisji uczestniczyła Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Maz. oraz zaproszeni goście.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 16 maja 2014 r omawiano:

1. Ocenę stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego na terenie powiatu tomaszowskiego za okres 4 miesięcy 2014 r.

Komendant Powiatowy Policji przedstawił dane statystyczne z których wynikało, że w okresie 4 - miesięcy na terenie powiatu znacznie spadła ogólna ilość przestępstw. Stwierdzono ogółem 586 przestępstw - dynamika 67,05%. Zmniejszyła się ilość przestępstw w kategoriach: kradzieże z włamaniem, kradzieże cudzej rzeczy, rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze, przestępstwa narkotykowe oraz przestępstwa drogowe. Wzrosła natomiast ilość przestępstw o charakterze kryminalnym takich jak przestępstwa gospodarcze - dynamika 103,3% oraz bójki i pobicia - dynamika 107,6%.

Podsumowując bezpieczeństwo publiczne w okresie 4 miesięcy 2014 r. należy stwierdzić, że w najcięższych kategoriach przestępstw takich jak rozboje i wymuszenia rozbójnicze ich ilość spadała. Niepokojący jest natomiast wzrost przestępstw zagrażających zdrowiu i życiu tj. w bójkach i pobiciach.

W analizowanym okresie czasu nieznacznie wzrosła ilość wypadków drogowych. W roku 2014 doszło do 24 wypadków a w roku 2013 odnotowano 22 wypadki drogowe. Zmniejszyła się ilość osób które poniosły śmierć w wypadkach. W roku 2014 śmierć poniosły 2 osoby natomiast w roku 2013 - 4 osoby. Odnotowano znaczny wzrost kolizji na terenie powiatu z 258 w roku 2013 do 302 w roku 2014. Najwięcej zdarzeń w ruchu drogowym odnotowano na terenie miasta Tomaszowa Maz. Najbardziej zagrożone ulice w mieście to ul. Warszawska, Św. Antoniego oraz Legionów.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej omówił stan bezpieczeństwa pożarowego w okresie 4 miesięcy 2014 r.

Na terenie powiatu odnotowano ogółem 348 zdarzeń, w roku 2013 - 221, dynamika 170%.

W analizowanym okresie doszło do 182 pożarów, dynamika 162% oraz 166 miejscowych zgrożeń, dynamika 178%. Wzrost liczny pożarów spowodowany był głównie pożarami suchych traw. W ww. okresie odnotowano dwa duże pożary: w miejscowości Czerniewice społnął budynek inwentarsko - składowy, straty wyniosły 150 tys. zł oraz w miejscowości Królowa Wola gm. Inowłódz pożar budynku mieszkalnego, w którym 1 osoba poniosła śmierć a 3 osoby zostały ranne.

Wzrosła tez ilość zagrożeń miejscowych spowodowanych głównie anomaliami pogodowymi.

W m-cu marcu odnotowano 83 miejscowe zagrożenia, w tym tylko w dniu 15 marca odnotowano 47 miejscowych zagrożeń. Szkody powstały po przejściu przez teren powiatu frontu atmosferycznego, któremu towarzyszył silny wiatr i gwałtowne opady deszczu. Strażacy usuwali skutki nawałnicy, która spowodowała uszkodzenia dachów, powaliła konary drzew, pozrywane zostały także linie energetyczne. Wszystkie działania ratownicze na terenie powiatu prowadzone były sprawnie własnymi siłami i środkami.

2. Plan działań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2014.

Zarząd Dróg Powiatowych przedstawił plan działań inwestycyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Zaplanowane inwestycje na rok 2014 to między innymi przebudowa ulicy Św. Antoniego, mostu na ulicy Szczęśliwej, przebudowa nawierzchni na ulicach Legionów i Spalskiej w Tomaszowie Maz. oraz innych ulicach powiatowych w mieście.

Zaplanowano także przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie gmin wiejskich między innymi droga: nr 4300E Budziszewice - Mierzno, nr 4302E Wólka Jagielczyńska - Chociw, nr 4315E Olszowiec - Brenica, nr 1526 Golesze - Borki oraz na innych drogach powiatowych zgodnie z planem inwestycyjnym Zarząd Dróg Powiatowych na rok 2014.

Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi też prace związane z oznakowaniem poziomym oraz bieżącym utrzymaniem dróg.

Zaplanowane na rok 2014 inwestycje drogowe zostały wykonane, a na przebudowanych odcinkach dróg poprawi się bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

3. Zagrożenie na rzece Pilicy.

Komisja zapoznała się z pismem Klubów Sportowych Wiking i Amber, informującym o wystających prętach metalowych w rzece Pilicy pod mostem na Brzustówce. Stanowią one zagrożenie dla osób kąpiących się oraz dla spływów kajakowych w szczególności wtedy gdy poziom wody w rzece jest niski. Po zapoznaniu się z wnioskiem, Starosta wystąpił do zarządcy rzeki Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o pilne podjęcie działań celem likwidacji zagrożenia. Zarządca rzeki doraźnie wykonał prace zabezpieczające, mające na celu częściową likwidację zagrożenia. Całkowita likwidacja zagrożenia możliwa będzie po pozyskaniu przez zarządcę rzeki środków finansowych na wykonanie dalszych prac mających na celu usunięcie przeszkód z rzeki.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 16 czerwca 2014 r omawiano:

1. Przygotowanie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz samorządów do sezonu letniego.

Informację o przygotowaniu jednostek przedstawili kierownicy i przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, Urzędu Gminy Tomaszów Maz., Urzędu Gminy Inowłódz oraz Starostwa Powiatowego.

Z przedstawionych informacji wynikało, że służby powiatowe są organizacyjnie i sprzętowo dobrze przygotowane do sezonu letniego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenach rekreacyjnych Komenda Powiatowa Policji dodatkowo zawarła porozumienia z samorządami gmin Inowłódz, miasta i gminy Tomaszów Maz. oraz z powiatem na dodatkowe ponadnormatywne patrole policyjne. Dodatkowe patrole policyjne pełnione będą w weekendy nad Zalewem Sulejowskim oraz w innych rejonach turystycznych powiatu na terenie gminy i miasta Tomaszów Maz. oraz gminy Inowłódz.

2. Przygotowanie samorządów oraz służb powiatowych do działań w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków zagrożenia powodziowego na terenie powiatu.

W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie powiatu w szczególności na terenie miasta Tomaszów Maz. dokonano analizy przygotowania smorządów oraz powiatowych służb, inspekcji i straży do działania w tym zakresie. Informację o przygotowaniu poszczególnych jednostek przedstawili kierownicy i przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Urzędu Miasta Tomaszowa Maz., Urzędu Gminy Tomaszów Maz. oraz Starostwa Powiatowego.

Zebrani zapoznali się z ilością sił i środków, będących w dyspozycji powiatowych służb i straży oraz samorządów lokalnych. Gminy nadpiliczne oraz powiat posiadają magazyny przeciwpowodziowe.

W magazynach zgromadzone są worki do piasku oraz sprzęt i materiały niezbędne do podjęcia działań w przypadku zagrożenia powodziowego. Gminy/miasto mają także podpisane umowy na sprzęt ciężki i dostawę piasku do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na terenie powiatu zapewniony jest całodobowy obieg informacji o zagrożeniach. Z oceny przygotowania wynika, że samorządy posiadają podstawowe zabezpieczenie materiałowe i sprzętowe na prowadzenie akcji ratowniczych przy zagrożeniu powodziowym. Przy średnim stopniu zagrożenia powodziowego służby powiatowe, gminy i powiat są w stanie we własnym zakresie prowadzić akcje ratownicze. Natomiast przy dużym zagrożeniu powodzią niezbędna będzie pomoc wojska oraz sił spoza powiatu tomaszowskiego.

Omówiony został także problem podtopień lokalnych w gminach gdzie nie ma cieków wodnych, a podtopienia wystąpiły na skutek obfitych i intensywnych opadów deszczu. Zjawiska takie odnotowano na terenie Gminy Rokiciny oraz w mieście Tomaszów Maz. w dzielnicy Nagórzyce.

Doświadczenia te wskazują, że nawet w miejscowościach i rejonach gdzie nie ma rzek i cieków wodnych może dojść do podtopień budynków i samorządy muszą być przygotowane na taką ewentualność.

Wymaga to monitorowania tych miejsc w przypadku obfitych opadów deszczu, a tam gdzie to możliwe podjęcie wcześniej niezbędnych działań w celu zabezpieczenia nieruchomości przed ponownym podtopieniem.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 7 października 2014 r omawiano:

1. Podsumowanie bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych powiatu w sezonie letnim.

Informację o działaniach poszczególnych służb powiatowych omówili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego /WOPR/.

Podczas sezonu letniego Zespół Wodny Komendy Powiatowej Policji pełnił patrole na Zalewie Sulejowskim. Wzmocnione działania policji w sezonie letnim ukierunkowane były na rejony najbardziej nasilonego ruchu turystycznego i miejsca zagrożone utonięciami. Ponadto w weekendy podczas wakacji pełnione były służby ponadnormatywne w rejonie Zalewu Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy a także w miejscowościach Spała i Inowłódz. Realizowano zadania w ramach akcji "Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży 2014" ze szczególnym zwróceniem uwagi na wypoczynek dzieci nad wodą. Organizowano spotkania profilaktyczne z młodzieżą szkolną ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczny wypoczynek wakacyjny. Rozdawane były ulotki "Bezpieczna Woda", "Bezpieczne Wakacje". Utrzymywano stałą współpracę z WOPR w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Patrole wodne oraz patrole konne wpłynęły znacząco na ochronę kompleksów leśnych w strefie Zalewu Sulejowskiego. Dzięki dobrej współpracy z funkcjonariuszami Straży Leśnej Nadleśnictwa Smardzewice oraz Spały i połączonym działaniom z wody i z brzegów przy pomocy patroli konnych zapewniono bezpieczeństwo i porządek w strefie ochronnej Zalewu Sulejowskiego. W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Komendą Powiatową Policji, Zarządem Powiatu i Wójtem Gminy Tomaszów Maz. nad Zalewem Sulejowskim w okresie wakacyjnym zorganizowano 155 dodtkowych służb policyjnych.

Ponadnormatywne patrole policyjne w okresie letnim pełnione były także w innych miejscowościach:

- w Żelechlinku - w niedzielę- 14 służb

- w mieście Tomaszów Maz.- 40 służb

- w Gminie Inowłódz /głównie w miejscowości Spała/- 30 służb

W sezonie letnim na terenie powiatu tomaszowskiego doszło do 2 utonięć. Miały one jednak miejsce poza obszarem obsługiwanym przez policję wodną. Jedna osoba utonęła w stawie na terenie prywatnym w miejscowości Brzustów, druga w rzece Pilicy w rejonie Tomaszowa Maz.

Oceniając organizację i działania prewencyjne policji i WOPR-u podczas sezonu letniego nad Zalewem Sulejowskim należy podkreślić, że przyniosły one pożądany skutek.

W okresie wakacyjnym funkcjonariusze policji ruchu drogowego prowadzili kontrole pojazdów w pierwszy i ostatni weekend wakacji. Współpracowano ze Służbą Ochrony Kolei. Kontrolowane były także autokary przewożące dzieci na letni wypoczynek. Podsumowując okres wakacyjny na drogach i zdarzenia, należy stwierdzić, że okres wakacji był w miarę bezpieczny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przed okresem wakacyjnym sprawdziła 15 obiektów zgłoszonych na wypoczynek dzieci i młodzieży. Podczas kontroli stwierdzono 5 uchybień, wydano 3 decyzje nakazujące usunięcie niedociągnięć. Po usunięciu nieprawidłowości wszystkie obiekty spełniały wymogi przeciwpożarowe. Sześciu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zostało przeszkolonych w zakresie ratownictwa wodnego. Komenda wyposażona jest w łódź motorową i sprzęt do ratowania wodnego. Podczas sezonu letniego na stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wpłynęły 2 zgłoszenia o utonięciu osób. Strażacy uczestniczyli w tych akcjach przy wydobywaniu zwłok z wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawiła ocenę wypoczynku letniego dzieci i młodzieży sanitarno-epidemiologicznym na terenie powiatu tomaszowskiego. Na terenie powiatu tomaszowskiego, zorganizowany został wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, zarówno spoza powiatu tomaszowskiego, jak również dla uczniów szkół tomaszowskich oraz uczniów z gminy Lubochnia, którzy uczestniczyli w półkoloniach. Półkolonie letnie zostały zorganizowane w 11 tomaszowskich placówkach, głównie w szkołach, Ośrodkach Kultury, w Klubie Sportowym "Aster" oraz w Świetlicy Wiejskiej w Brenicy gm. Lubochnia.

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, spoza naszego powiatu zorganizowany został w 2 obiektach funkcjonujących sezonowo, w 8 obiektach hotelarskich oraz w 7 obozach pod namiotami. W czasie kontroli sanitarnych w jednym z obiektów na terenie gminy Tomaszów Maz., stwierdzono zaniedbania sanitarno-higieniczne, które zostały usunięte w terminie wyznaczonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W wypoczynku letnim na terenie powiatu tomaszowskiego, uczestniczyło 4580 dzieci i młodzieży, w tym 2.988 spoza terenu powiatu tomaszowskiego.

W zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz nadzoru nad warunkami żywienia przeprowadzono 70 kontroli. Akcja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu tomaszowskiego przebiegła poprawnie, nie odnotowano wypadków zatruć pokarmowych.

Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podsumował sezon letni. Ratownicy WOPR sezonie letnim przepracowali łącznie 1224 godz., w tym 380 godzin to płatne dyżury. Przeprowadzono 7 akcji ratowniczych. Na terenie powiatu tomaszowskiego na Zalewie Sulejowskim nikt nie utonął.

Jedna osoba utonęła na Zalewie Sulejowskim w miejscowości Bronisławów na terenie powiatu piotrkowskiego. W ocenie Prezesa WOPR-u sezon letni był wyjątkowy spokojny.

Podsumowując bezpieczeństwo w sezonie letnim na terenie powiatu tomaszowskiego Komisja wypracowała wnioski, które pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa w przyszłym roku w sezonie letnim.

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Komisji Starosta wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Tomaszów Maz. o:

1) zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2015 środków finansowych na zorganizowanie ponadnormatywnych patroli policyjnych nad Zalewem Sulejowskim,

2) rozważenie możliwości utworzenia w okresie wakacyjnym strzeżonego miejsca do kąpieli oraz dowiezienie i uzupełnienie piasku na plaży w Smardzewicach.

2. Zagrożenie oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń

/ASF/.

Informację przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii. Afrykański pomór świń stwierdzono u dzików w powiatach wschodniej Polski. Choroba się rozprzestrzenia jednak są to zakażenia w strefach, w których już obowiązują zakazy i nakazy związane z tą chorobą.

Wirus nie jest groźny dla ludzi, natomiast śmiertelność wśród trzody chlewnej wynosi 100%.

Okres inkubacji choroby wynosi od 3 do 14 dni. Po stwierdzeniu ogniska choroby Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje zakazy i nakazy obowiązujące w strefie zakażonej i zapowietrzonej. Lekarze Weterynarii pobierają próbki do badania, które przewożone są do Puław.

Po potwierdzeniu wystąpienia ASF lekarz weterynarii wyznacza okręg zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska oraz teren zagrożony w promieniu kolejnych 7 km od ogniska (łącznie 10 km). Wszystkie świnie w okręgu zapowietrzonym ulegają likwidacji a rolnikom wypłacane jest odszkodowanie na podstawie decyzji wydanej przez lekarza weterynarii.

Przy zagrożeniu ASF Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza ubojnie do uboju świń z terenu zagrożonego. Dla obsługi naszego powiatu jest wyznaczony w Radomsku zakład utylizacji, który będzie spalał padłe lub ubite świnie. Środki transportu oraz środki dezynfekcyjne zapewnia weterynaria.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zorganizował spotkanie z przedstawicielami wszyskich gmin z terenu powiatu, na którym omówione zostały procedury postępowania oraz powiadamiania o ewentulanym pojawieniu się choroby na terenie powiatu.

Podsumowując działania Komisji w roku 2014 należy stwierdzić, że analizowane na posiedzeniach zagadnienia oraz poczynione ustalenia dotyczące współpracy służb pozwoliły na sprawniejsze i skuteczniejsze podejmowanie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie.

W związku z zakończeniem kadencji przez Radę Powiatu oraz zmianami kadrowymi w Zarządzie Powiatu w najbliższym czasie powołana zostanie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w nowym składzie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »