| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Kutno

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kutno jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 roku Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) oraz art.16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811 ) Rada Gminy Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, publiczną formę wychowania przedszkolnego oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kutno,

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, dyrektora szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

§ 2. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kutno:

lp

kryterium

Liczba

punktów

danego

kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium

1

Kandydat do przedszkola, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą, pobierają nauki w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne

4

Oświadczenia rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego

2

Kandydat do przedszkola, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu

3

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola lub kontynuacji edukacji przedszkolnej w przedszkolu

3

Kandydat do przedszkola, który w minionym roku szkolnym uczęszczał do innego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kutno

2

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w minionym roku szkolnym do innego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kutno

4

Kandydat do przedszkola z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

1

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia, zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kutno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mroczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »