| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Widawa

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, zm.: z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465), Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza osoby będące sołtysami w następujących sołectwach: Brzyków, Chociw, Chrusty, Chrząstawa, Dąbrowa Widawska, Dębina, Goryń, Górki Grabińskie, Grabówie, Izydorów, Józefów, Józefów Widawski, Kąty, Klęcz, Kocina, Kolonia Zawady, Korzeń, Las Zawadzki, Ligota, Łazów, Ochle, Osieczno, Patoki, Podgórze, Restarzew Cmentarny, Restarzew Środkowy, Rogóźno, Ruda, Sarnów, Sewerynów, Siemiechów, Świerczów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Widawa, Wincentów, Witoldów, Wola Kleszczowa, Zabłocie, Zawady, Zborów.

3. Określa się wynagrodzenie dla inkasentów od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Widawa podatków w następującej wysokości:

1) 6% dla sołectw : Chrząstawa, Goryń, Grabówie, Józefów, Klęcz, Kolonia Zawady, Korzeń, Izydorów, Las Zawadzki, Ligota, Łazów, Osieczno, Podgórze, Ruda, Restarzew Cmentarny, Sarnów, Sewerynów, Siemiechów, Wielka Wieś B, Wincentów, Witoldów, Zabłocie;

2) 5% dla sołectw : Chrusty, Dębina, Górki Grabińskie, Józefów Widawski, Kąty, Kocina, Ochle, Patoki, Rogóźno, Restarzew Środkowy, Wielka Wieś A, Zawady;

3) 4% dla sołectw : Brzyków, Chociw, Dąbrowa Widawska, Świerczów, Wola Kleszczowa, Zborów;

4) 2% dla sołectwa Widawa.

4. Wyznacza się termin płatności dla inkasentów, z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, do trzeciego dnia włącznie, następującego po terminach płatności tych podatków.

§ 2. 1. Ustala się ryczałt kwartalny dla inkasentów z tytułu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w wysokości 300,00 zł brutto.

2. Wypłata wynagrodzenia o którym mowa w § 1 ust. 3 następuje 14 dni od daty dokonania rozliczenia zainkasowanych podatków zaś wynagrodzenia którym mowa w § 2 ust. 1 następuje do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

3. Inkasenci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za podatki, o których mowa w § 1 ust. 1
i zobowiązani są rozliczyć się w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/230/10 Rady Gminy Widawa z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej Uchwałą
Nr VIII/52/11 Rady Gminy Widawa z dnia 21 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XII/93/11 Rady Gminy Widawa z dnia 28 grudnia 2011 r. i Uchwałą Nr XX/182/13 Rady Gminy Widawa z dnia 22 stycznia 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Ryszard Bruzda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »