| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/55/15 Rady Miasta Kutno

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 849) oraz § 14 ust. 5 w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015 r. poz. 174) Rada Miasta Kutno uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części oraz związane z nimi grunty w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015 r. poz. 174), zwanego dalej "rozporządzeniem".

§ 2. 1. Pomoc na podstawie programu będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, określającego warunki ramowe udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której zastosowanie mają wskazane w nim przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji".

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1 wraz z uwzględnieniem zapisów niniejszej uchwały.

3. Za nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części uważa się takie, których budowa została rozpoczęta i zakończona po dniu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia.

4. Pomoc na podstawie programu może być udzielana jeśli wybudowanie budynków lub ich części, wybudowanie budowli lub ich części będzie stanowiło inwestycję początkową w myśl § 3 pkt 10 rozporządzenia.

§ 3. 1. Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie progów pomocy w wysokości 26,25 mln euro. Intensywność pomocy udzielanej na realizację inwestycji niebędącej dużym projektem inwestycyjnym nie może przekroczyć 35% (województwo łódzkie).

2. Intensywność pomocy udzielanej małym i średnim przedsiębiorstwom spełniającym kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (MŚP), z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa § 1 niniejszej uchwały przysługuje na wspieranie inwestycji początkowej lub na utworzenie miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.

2. Zwolnienie, o którym mowa § 1 niniejszej uchwały na wspieranie inwestycji początkowej obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budowli albo budynku lub ich części została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem pod warunkiem złożenia do dnia 31 stycznia dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały i przysługuje (przy zachowaniu odpowiednich progów intensywności pomocy) na okres:

1) 1 roku - jeśli wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła co najmniej 10 milionów złotych;

2) 2 lat - jeśli wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła co najmniej 20 milionów złotych;

3) 3 lat - jeśli wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła co najmniej 30 milionów złotych.

3. Zwolnienie, o którym mowa § 1 niniejszej uchwały na utworzenie miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budowli albo budynku lub ich części została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem pod warunkiem złożenia do dnia 31 stycznia dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 4 i przysługuje (przy zachowaniu odpowiednich progów intensywności pomocy) na okres:

1) 1 roku - jeśli w okresie do 3 lat od dnia ukończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 20;

2) 2 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia ukończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 50;

3) 3 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia ukończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 100;

4) 4 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia ukończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 150;

5) 5 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia ukończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 300.

4. Jeżeli wzrost netto określonej w ust. 3 liczby pracowników nie nastąpił w tym samym roku, w którym budowa budowli albo budynku lub ich części została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił wzrost netto określonej w ust. 3 liczby pracowników pod warunkiem złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 5. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest obliczana w odniesieniu do:

1) kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w przypadku pomocy na wspieranie inwestycji początkowej;

2) szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczonych za okres dwóch lat - w przypadku pomocy na utworzenie miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej albo

3) połączenia kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2, nieprzekraczających kosztów określonych w pkt 1 lub 2, w zależności od tego, który z kosztów jest wyższy.

§ 6. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nie podlegają:

1) grunty, budynki i budowle związane z działalnością handlową;

2) grunty, budynki i budowle zajęte na stacje paliw.

§ 7. 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc na wspieranie inwestycji początkowej na podstawie uchwały są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

1) deklarację o utrzymaniu inwestycji początkowej na terenie Miasta Kutno na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały;

2) oświadczenie o wysokości kosztów inwestycji początkowej i o wkładzie finansowym własnym w nakładach związanych z inwestycją początkową wynoszącym co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały;

3) dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc na utworzenie miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej na podstawie uchwały są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

1) deklarację o utrzymaniu inwestycji początkowej na terenie Miasta Kutno na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały;

2) oświadczenie o wysokości kosztów inwestycji początkowej i o wkładzie finansowym własnym w nakładach związanych z inwestycją początkową wynoszącym co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały;

3) deklarację o utrzymaniu miejsc pracy na terenie Miasta Kutno na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały;

4) oświadczenie o liczbie pracowników oraz kosztach ich zatrudnienia na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały;

5) dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

§ 8. 1. Beneficjenci pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszego programu są zobowiązani do dnia 31 stycznia każdego roku przedstawiać dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2. Beneficjenci pomocy na utworzenie miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej w okresie 5 lat lub 3 lat w przypadku MŚP od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska są zobowiązani do dnia 31 stycznia każdego roku dodatkowo przedstawiać oświadczenie o stanie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy działającego na terenie Miasta Kutno, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat lub 3 lata w przypadku MŚP od dnia otrzymania pomocy.

3. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania czynności sprawdzających i kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w programie, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

§ 9. 1. Beneficjent, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informacje, co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie, traci do niego prawo za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia.

2. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku nie utrzymania inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji; wymiana w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu jest możliwa, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie utrzymana na danym obszarze przez minimalny okres.

3. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku nie utrzymania na danym obszarze każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP - w przypadku gdy koszty kwalifikowane oblicza się w sposób określony w § 5 pkt 2 i 3 uchwały.

4. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Kutno o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie programu - w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/55/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 4 marca 2015 r.


......................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)


.......................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Prezydent Miasta Kutno

DEKLARACJA

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 1 / § 7 ust. 2 pkt 1 * uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,

zobowiązuję się do utrzymania inwestycji początkowej przez okres co najmniej 3 / 5* lat od dnia zakończenia jej realizacji............................................................................................

data i podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej


*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/55/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 4 marca 2015 r.


......................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)


.......................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Prezydent Miasta Kutno

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 2 / § 7 ust. 2 pkt 2 * uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,

oświadczam, że koszty kwalifikowane w związku z inwestycją początkową wynoszą:


........................................................ zł,


z czego udział własny wynosi ................................... zł, co stanowi ................% wartości kosztów kwalifikowanych.

Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów kwalifikowanych poniesionych po dniu złożenia wniosku o pomoc publiczną oraz po dniu wejścia w życie uchwały, stanowiącej podstawę ubiegania się o zwolnienie.

...........................................................................................

data i podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej


*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/55/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 4 marca 2015 r.


......................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)


.......................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Prezydent Miasta Kutno

DEKLARACJA

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 pkt 3 uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,

zobowiązuję się do utrzymania na terenie Miasta Kutno każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji początkowej przez okres co najmniej 3 / 5 * lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska.

...........................................................................................

data i podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej


*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/55/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 4 marca 2015 r.


......................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)


.......................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Prezydent Miasta Kutno

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 pkt 4 uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,

oświadczam, że

1) w wyniku przeprowadzenia inwestycji początkowej w obrębie nieruchomości

położonej w Kutnie przy ul…………......….….........……… wzrost netto liczby

pracowników wyniósł ......................

2) przewidywane dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników w liczbie

……………., w związku z inwestycją początkową będą wynosiły łącznie

…….......................……………. zł

3)
na dzień ……....................………. * stan zatrudnienia pracowników w jednostkach

organizacyjnych przedsiębiorcy działających na terenie Miasta Kutno w przeliczeniu

na pełne etaty wynosił …….........……… etatów


...........................................................................................

data i podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej* w przypadku zwolnienia na podstawie § 4 ust. 3 uchwały - na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego obowiązywanie zwolnienia, a w przypadku zwolnienia na podstawie § 4 ust. 4 uchwały - na ostatni dzień miesiąca, w kórym nastąpił wzrost netto liczby pracowników.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/55/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 4 marca 2015 r.


......................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)


.......................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Prezydent Miasta Kutno

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 2 uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,


oświadczam, że na dzień …….........…...........……. * stan zatrudnienia pracowników w


jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy działających na terenie Miasta Kutno w


przeliczeniu na pełne etaty wynosił …….........……… etatów


...........................................................................................

data i podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

* na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (z wyjątkiem ostatniej informacji w przypadku obowiązywania zwolnienia na podstawie § 4 ust. 4 uchwały - na ostatni dzień miesiąca, stanowiącego ostatni miesiąc spełniania wymogu utrzymania miejsc pracy utworzonych dzięki inwestycji początkowej).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »