| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/15 Rady Gminy Lubochnia

z dnia 2 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379,poz. 1072) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz.87) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Lubochnia, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Lubochnia, w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub;

2) 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

§ 3. 1. Deklaracja winna być złożona pisemnie:

1) w Urzędzie Gminy Lubochnia: adres Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9 lub;

2) przesłana na adres Urzędu Gminy Lubochnia: Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, kod pocztowy 97-217 Lubochnia lub;

3) przesłana w formie usługi elektronicznej do Urzędu Gminy Lubochnia za pośrednictwem Platformy Elektronicznej SIDAS CU pod adresem https://docsign-uglubochnia.madkom.pl.

2. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku doc i odt na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubochnia pod adresem bip.lubochnia.pl w zakładce Gospodarka odpadami, na stronie internetowej Gminy Lubochnia http://www.lubochnia.plw pliku e-urząd, e-usługi oraz jako formularz w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy Lubochnia.

§ 4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z późn zm.).

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXV/223/13 Rady Gminy Lubochnia z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 2245) oraz uchwała Nr VI/25/15 Rady Gminy Lubochnia z dnia 5 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 429).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubochnia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Skoneczny


Załącznik do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 2 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

………………………………………………

Dzień-Miesiąc-Rok

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87)

Składający

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

Miejsce składania

Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia

Organ właściwy do złożenia deklaracji

Wójt Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

A.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat)

? pierwsza deklaracja

? korekta

? deklaracja zmieniająca (nowa)

A.2. Przyczyny złożenia korekty deklaracji:

A.3. Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej (nowej):

? zbycie nieruchomości? zmiana liczby osób

? zmiana danych

infoRgrafika

? inne - jakie……………………

Data zaistnienia zmiany: …………………………

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

? Właściciel

? Współwłaściciel ( należy podać wielkość udziału w lokalu mieszkalnym…………….)

? Inny podmiot władający nieruchomością

? Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

? Użytkownik wieczysty

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

C.1. Rodzaj składającego deklarację:

? osoba fizyczna ? osoba prawna ? jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C.2. Imię i Nazwisko - / Nazwa Podmiotu

PESEL/REGON

NIP:

D. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Numer telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

D.1. ADRES DO KORESPONDENCJI (nie wypełniać, jeśli jest taki sam jak adres zamieszkania)

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Numer telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚĆI

(należy wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)

Rodzaje współwłasności: (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

?współwłasność łączna

?współwłasność ułamkowa

D.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA(należy podać dane identyfikacyjne współwłaściciela, jeżeli jest ich dwóch; jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli, do deklaracji należy dołączyć odpowiednią ilość załączników - informacja o współwłaścicielach nieruchomości)

Nazwisko/ pełna nazwa współwłaściciela

Data urodzenia:

Pierwsze imię, drugie imię:

Liczba udziałów we współwłasności (nie dotyczy współwłasności łącznej)

Nr telefonu:

PESEL/REGON:

NIP:

Adres poczty elektronicznej:

D.4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

D.5. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPODENCJI (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części D.4.)

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE GMINY LUBOCHNIA

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E. niniejszej deklaracji zamieszkuje:

……….. osoba/osoby (należy podać liczbę mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości)

G.OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB (zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

? selektywny ? nieselektywny

H.OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty za osobę* określona w uchwale Rady Gminy Lubochnia w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Ilość osób

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stawka opłaty x ilość osób)

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH:

1. Jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć odpowiednią ilość załączników do deklaracji-informacja o współwłaścicielach nieruchomości)

I.2. Nazwa załącznika

Liczba egzemplarzy

Załącznik do deklaracji - informacja o współwłaścicielach nieruchomości

Załącznik

J.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO (niepotrzebne skreślić). Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Imię:

Nazwisko:

Data wypełnienia deklaracji:

Podpis właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo) lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości

……………………………………………………………………

(czytelny podpis)

K. ADNOTACJE ORGANU:

* w przypadku wyboru sposobu nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę za odpady nieselektywne, a przy wyborze sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę za odpady selektywne.

Pouczenia:

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubochnia zobowiązani są do uiszczania z dołu miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy odbiór odpadów.

2. Stosownie do art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 1015 z późn. zm.).

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji organ przyjmujący deklarację określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

4. Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 186 z późn. zm.) podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

Objaśnienia:

1. Deklarację składają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością w Gminie Lubochnia, na których zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87).

2. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

3. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu i inne podmioty władające nieruchomością zobowiązane są złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.

4. Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

5. Wnioskodawca wypełnia pola jasne. We wszystkich wypełnionych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI - INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niż dwóch współwłaścicieli; wypełnia podmiot składający deklarację)

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Nazwisko/Pełna nazwa współwłaściciela:

Data urodzenia:

Pierwsze imię, drugie imię:

Liczba udziałów we współwłasności (nie dotyczy współwłasności łącznej):

Nr telefonu:

PESEL/REGON:

NIP:

Adres poczty elektronicznej:

A.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

A.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania w części A.2.)

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Nazwisko/Pełna nazwa współwłaściciela:

Data urodzenia:

Pierwsze imię, drugie imię:

Liczba udziałów we współwłasności (nie dotyczy współwłasności łącznej):

Nr telefonu:

PESEL/REGON:

NIP:

Adres poczty elektronicznej:

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

B.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania w części B.2.)

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Nazwisko/Pełna nazwa współwłaściciela:

Data urodzenia:

Pierwsze imię; drugie imię

Liczba udziałów we współwłasności (nie dotyczy współwłasności łącznej):

Nr telefonu:

PESEL/REGON:

NIP:

Adres poczty elektronicznej:

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

C.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania w części C.2.)

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina/Miasto:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Skoneczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »