| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/32/2015 Rady Gminy Rusiec

z dnia 3 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3b, art. 6k ust. 1 pkt 1, 2, ust. 2a pkt. 1 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593; z 2015 r. poz. 87), Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 od mieszkańca, dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 6 osób, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 7,5 zł miesięcznie.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 od siódmego i kolejnego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób w wysokości 4 miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 6 osób, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 18 miesięcznie.

4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 od siódmego i kolejnego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9 miesięcznie.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

1) 120 l - 22 zł;

2) 240 l - 40 zł;

3) 1100 l - 88 zł;

4) 7500 l - 490 zł.

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

1) 120 l - 44 zł;

2) 240 l - 80 zł;

3) 1100 l - 175 zł;

4) 7500 l - 585 zł.

§ 4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości zamieszkałych w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 i § 3.

§ 5. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty ryczałtowej za rok, tj. w wysokości 132 zł, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty ryczałtowej za rok, tj. w wysokości 264 zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec


Bartłomiej Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »