| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Kutnowskiego

z dnia 25 lutego 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.595 z późn. zm./ Starosta Powiatu Kutnowskiego Zarządzeniem Nr 2/2011 z dnia 3 stycznia 2011r. z późniejszymi zmianami w: Zarządzeniu Nr 46/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 listopada 2011r oraz Zarządzeniu Nr 18/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 maja 2012r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Kutnowskim w następującym składzie:

1. Mirosława Gal-Grabowska- Starosta Kutnowski - Przewodnicząca Komisji,

2. Jacek Gałka- Radny Powiatu,

3. Zdzisław Sapiejka- Radny Powiatu,

4. Marek Myszkowski- Komendant Powiatowy PSP w Kutnie,

5. Małgorzata Nowak- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie,

6. Celina Marciszewska- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie,

7. insp. Zbigniew Melnik- Komendant Powiatowy Policji w Kutnie,

8. asp.szt. Krzysztof Panasiuk- Naczelnik Sekcji Prewencji KPP w Kutnie. W pracach Komisji z ramienia Prokuratury Okręgowej uczestniczy Prokurator Rejonowy w Kutnie Sławomir Erwiński.

W związku z zakończeniem kadencji, na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.595, 645/ Starosta Powiatu Kutnowskiego Zarządzeniem Nr11/2014 z dnia 11 marca 2014r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Kutnowskim w następującym składzie:

1. Mirosława Gal-Grabowska- Starosta Kutnowski - Przewodnicząca Komisji,

2. Konrad Kłopotowski- Radny Powiatu,

3. Zdzisław Sapiejka- Radny Powiatu,

4. Marek Myszkowski- Komendant Powiatowy PSP w Kutnie,

5. Anna Stelmaszewska- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie,

6. Celina Marciszewska- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie,

7. insp. Jan Kuropatwa- Komendant Powiatowy Policji w Kutnie,

8. asp.szt. Krzysztof Panasiuk- Naczelnik Sekcji Prewencji KPP w Kutnie.


W pracach Komisji z ramienia Prokuratury Okręgowej uczestniczy Prokurator Rejonowy w Kutnie Sławomir Erwiński.

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła trzy posiedzenia w dniach: 25 luty,12 sierpnia oraz 19 listopada 2014r.

Na pierwszym posiedzeniu komisji, które odbyło się 25 lutego 2014r. omówiono :

a/ Sprawozdanie Starosty Kutnowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

za rok 2013.

b/ Przyjęto informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu

kutnowskiego w 2013r. Informację przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej

Straży Pożarnej w Kutnie

Na następnym posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2014r. zaprezentowano:

a/ Ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kutnowskiego za 2013r. - omówioną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie.

W dniu 19 listopada 2014r. komisja odbyła posiedzenie, które było poświęcone m.in.:

a) utrzymaniu dróg powiatowych - referował Dyrektor Wydziału Drogownictwa,

b) usuwaniu śniegu z dachów budynków - referował Powiatowy Inspektor NadzoruBudowlanego,

c) pomocy bezdomnym i potrzebującym - dyskusja uczestników,

d) opiniowaniu projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2015 rok w zakresie ocenyzagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

Współpraca Komisji z samorządami gmin z terenu powiatu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami oraz innymi organizacjami i instytucjami przebiegała zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Realizacja ustawowych zadań stworzyła szeroki front dla podmiotów biorących udział w rozwiązywaniu problemów dotyczących zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu kutnowskiego.

Działania podjęte przez Komendę Powiatową PSP w Kutnie w ramach realizacji programu "Bezpieczny Powiat":

? realizując program "Młody Strażak" Komenda Powiatowa PSP w Kutnie zorganizowała piętnaście wycieczek po Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, pokazy sprzętu i działań ratowniczo-gaśniczych, przeprowadzono dziewięć pogadanek w szkołach na temat popularyzacji ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy. Sprawdzono praktyczną organizację ewakuacji w dwudziestu jeden obiektach edukacyjnych, przeprowadzono szesnaście pokazów umiejętności i sprawności strażaków oraz posiadanego na wyposażeniu sprzętu pożarniczego i specjalistycznego; ponadto odbyło się sześć pokazów sprzętu i umiejętności strażaków z okazji Dnia Strażaka oraz Dnia Dziecka;

? zorganizowano i przeprowadzono wspólnie z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Kutnie XXXVII- edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

? w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" oraz "Bezpieczne Ferie" przeprowadzono sześć pogadanek i sześć pokazów sprzętu pożarniczego i ratownictwa technicznego;

? przeprowadzono akcję "Bezpieczny dom", której celem było uświadomienie społeczeństwu w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo we własnym domu oraz przedstawienie zadań jakie realizuje PSP w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.

W ramach akcji przeprowadzono pokazy, porady, konkursy oraz zajęcia edukacyjne. Finał akcji miał miejsce 12 września 2014 roku. W Kutnowskim Domu Kultury zorganizowano przedstawienie o tematyce bezpieczeństwa oraz zbudowano strażackie miasteczko.

W ramach akcji "Stop dla pożarów":

? Informowano media o sytuacji pożarowej, przebiegu i skutkach prowadzonych działańratowniczo- gaśniczych, przeprowadzonych ćwiczeniach.

? W listopadzie 2014 roku, rozpoczęto kampanię o charakterze prewencyjno- informacyjny "NIE DLA CZADU". Udzielono szeregu informacji prasowych oraz wywiadów radiowych

i telewizyjnych poruszających problem zasadności montażu czujek wykrywających

występowanie w pomieszczeniach tlenku węgla.

? Propagując hasło "Czujka w każdym domu" powiązane z akcją "Nie dla czadu" w grudniu2014 roku zorganizowano konkurs prewencyjny polegający na nieodpłatnym przekazaniuczujek właścicielom lub użytkownikom budynków mieszkalnych.

? W ramach akcji "Budynki mieszkalne wielorodzinne" skontrolowano 120 obiektówmieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasoby starej zabudowy mieszkalnej tzw."starego budownictwa". Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w czasiekontroli dotyczyły m.in. braku przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz brakuwymaganego zaopatrzenia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

? W ramach akcji "Obiekty zabytkowe" skontrolowano trzynaście obiektów zabytkowych na terenie powiatu kutnowskiego.

W ramach programu "Bezpieczny Powiat" Komenda Powiatowa Policji w Kutnie prowadziła w 2014r. następujące programy prewencyjne:

? "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"- program profilaktyczny realizowany przez policję kutnowską / w ramach działania policji woj. łódzkiego/. Jego głównym celem jest kształcenie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym bezpiecznych postaw w kontakcie z zagrożeniami. Dzielnicowi oraz funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii przeprowadzili pogadanki w szkołach na temat bezpiecznego zachowania. Komenda Powiatowa Policji w Kutnie w ramach powyższego programu przeprowadziła konkurs wśród dzieci klas II. Na szczeblu powiatowym zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kutnie,

? "Poznaj Swojego Dzielnicowego"- Wmiesiącach listopad - grudzień 2007r. Komenda Powiatowa Policji w Kutnie przeprowadziła badania ankietowe wśród społeczności lokalnej zamieszkałej na terenie miasta i gminy Kutno. Badania dotyczyły oceny pracy dzielnicowego i poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Na podstawie analizy powyższych badań opracowano program prewencyjny pt. "Poznaj Swojego Dzielnicowego", którego celem jest zwiększenie współpracy społeczności lokalnej z dzielnicowymi oraz przybliżenie pracy dzielnicowego. Powyższy program wprowadzono w I kwartale 2008 roku. W ramach programu dzielnicowi odbywają spotkania z kadrą pedagogiczną szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz prowadzą pogadanki w szkołach w zakresie bezpieczeństwa.
W lokalnych mediach ukazały się prezentacje dzielnicowych.

W ramach programu w 2014 roku dzielnicowi przeprowadzili 52 spotkania z mieszkańcami.

? "Bezpieczny Rower w Kutnie"- Od lipca 2004 roku prowadzony jest program "Bezpieczny Rower w Kutnie" . Nadrzędnym celem programu jest skuteczniejsze zapobieganie kradzieżom rowerów. Specjalne oznakowanie powoduje ich większą kontrolę, a więc i większe prawdopodobieństwo zatrzymania sprawcy kradzieży oznakowanego roweru. Program jest rozpowszechniany poprzez lokalne media.

? "RAZEM BEZPIECZNIEJ"- ogólnymi założeniami programu jest wzrost realnego bezpieczeństwa wśród mieszkańców, zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie, zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną, poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W ramach programu "Razem bezpieczniej" prowadzono następujące przedsięwzięcia:

? Program Odpowiedzialnej Sprzedaży "STOP 18!"- mający na celu zapobieganie sprzedaży wyrobów tytoniowych młodym ludziom. Program jest realizowany poprzez promowanie przepisów prawa dotyczących m.in. zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom, które nie ukończyły 18- ego roku życia oraz prawa sprzedawców do żądania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość nabywcy. W trakcie pełnienia codziennej służby, policjanci Rewiru Dzielnicowych KPP Kutno rozdają materiały edukacyjne,

? "Wspólne Osiedla"- w 2009 roku, w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej" KPP Kutno włączyła się w kampanię społeczną pod nazwą "WSPÓLNE OSIEDLA", która umożliwia współpracę mieszkańców, Policji i innych służb miejskich w rozwiązywaniu problemów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa. Nagłośnienie przedsięwzięcia zaowocowało włączeniem się społeczności do działań na terenie dwóch osiedli mieszkaniowych w naszym mieście. W ramach kampanii Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, nawiązała ścisłą współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Kutnie, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Kutnie oraz pedagogami placówek oświatowych powiatu kutnowskiego,

? Stroisz- wspólnie z pracownikami Straży Leśnej kontrolowano tereny leśne pod kątem kradzieży drzewek.

W okresach przedświątecznych wspólne patrole dokonały siedmiu kontroli kompleksów leśnych na terenie powiatu kutnowskiego.

? Bezdomni- akcja przeprowadzana jest całorocznie lecz jej intensyfikacja następuje w okresie jesienno- zimowym, gdy istnieje realne zagrożenie życia i zdrowia dla osób bezdomnych. Policjanci będący w rejonach służbowych, zwracają szczególną uwagę na osoby bezdomne. Mają obowiązek odpowiedniego reagowania i pouczania ich co mogą w swojej sytuacji zrobić. Informacje takie są omawiane na odprawach służbowych.

Na przełomie 2013/ 2014 roku policjanci przeprowadzili 160 interwencji wobec osób potrzebujących pomocy,

? Bezpieczne wakacje i bezpieczne ferie- celem przedsięwzięcia jest promowanie wśród młodzieży szkolnej bezpiecznego wypoczynku. Policjanci przeprowadzają spotkania w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży, docierają do właścicieli akwenów wodnych, gdzie pouczają o odpowiednim zabezpieczaniu i oznaczaniu kąpielisk. W okresie wakacji i ferii szkolnych prowadzone są wzmożone kontrole autobusów przewożących zorganizowane grupy młodzieży.

W trakcie prowadzonych działań 2014 roku przeprowadzono 58 pogadanek z 2970 uczniami szkół powiatu kutnowskiego.

? Bezpieczny ogród - todziałania, które są prowadzone szczególnie przez dzielnicowych KPP Kutno. Policjanci docierają do administratorów działek ogrodniczych, właścicieli i ich użytkowników, gdzie prowadzą spotkania i pogadanki na temat odpowiedniego zabezpieczenia mienia pozostawionego na terenach ogródków.

W trakcie działań w 2014 roku dzielnicowi przeprowadzili 30 spotkań na terenie ogródków działkowych z udziałem prezesów i właścicieli.

? Bezpieczna droga do szkoły - działania promujące odpowiednie zachowanie dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Policjanci wspólnie z innymi podmiotami sprawdzają

i kontrolują nie tylko zachowanie młodzieży, ale również i rodziców, którzy odprowadzają dzieci do placówek oświatowych. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach za pośrednictwem funkcjonariuszy wyposaża uczniów pierwszych klas szkół podstawowych w elementy odblaskowe służące poprawie bezpieczeństwa na drodze. W ramach programu corocznie przeprowadzany jest Ogólnopolski Konkurs BRD dla dzieci szkół podstawowych
i gimnazjalnych.

W 2014r. na drogach powiatu kutnowskiego miały miejsce 164 wypadki drogowe,(rok wcześniej 189) w których zginęło 9 osób (2013r.- 14 osób) i 203 osoby zostały ranne (2013r.-222 osób) oraz zaistniało 819 kolizji drogowych (2013r.-778 kolizji).

Podkreślić należy, że przez powiat kutnowski przebiegają dwa główne szlaki komunikacyjne biegnące z zachodu na wschód - to droga krajowa nr 92 (dawna K-2) oraz
z północy na południe - autostrada A1 oraz droga krajowa nr 1, a także droga krajowa nr 60, które przenoszą duży ruch tranzytowy z krajów nadbałtyckich. Wszystkie te drogi należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w kraju.Najbardziej niebezpieczne odcinki dróg w powiecie kutnowskim to: autostrada A1- 80 zdarzeń drogowych, droga K 92 - 47 zdarzeń drogowych (5 zabitych), ulice: Warszawskie Przedmieście, Podrzeczna oraz Jana Pawła II - 37 zdarzeń drogowych.

Od 1 stycznia 2010 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji włączyli się do działań w ramach "WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ POLICJI W RAMACH USTAWY Z DNIA26 PAŹDZIERNIKA 1982 ROKU O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI DOT. SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH OSOBOM, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 ROKU ŻYCIA". Celem programu jest przeciwdziałanie demoralizacji wśród nieletnich oraz skuteczne egzekwowanie prawa zakazującego sprzedaż napojów alkoholowych osobom małoletnim.

W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze ujawnili siedem przypadków sprzedaży alkoholu małoletnim z czego w sześciu przypadkach sporządzono wnioski do właściwych organów o wdrożenie procedury o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W działaniu na rzecz Programu "Bezpieczny Powiat" włączyła się także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poprzez realizację programów o charakterze profilaktycznym.

W 2014r. praca poradni w kontakcie z uczniami, rodzicami oraz wychowawcami skupiła się na nabyciu umiejętności rozwiązywania problemów, usprawnieniu komunikacji, promowania zdrowego stylu życia, ale również sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, rodzących agresję, uczenia się sposobów radzenia ze stresem, rozwijania w sobie zachowań asertywnych.

Rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów stało się głównym przedmiotem współpracy Poradni z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i innymi instytucjami i placówkami oświatowymi oraz pozaświatowymi.

Współpraca pomiędzy komisją bezpieczeństwa, samorządami, policją, strażą pożarną i innymi służbami układa się w sposób poprawny. Możliwe jest to dzięki wzajemnemu zrozumieniu, poszanowaniu, jak również odpowiedzialności za wykonywane obowiązki.

Starosta Kutnowski

Krzysztof Debich

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »