| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy i Miasta Błaszki

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, zm. z 2011r. Nr 232, poz. 1378), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w formie obwieszczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/302/14 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki


Agnieszka Bieńkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Gminy i Miasta Błaszki
z dnia 26 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE

RADY GMINY I MIASTA Błaszki z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie::ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.16 ust.3 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 zm. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378) i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072).

§ 1. Ogłasza się w załączniku do niniejszego Obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XII/80/11 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Łódz. z 2012 r. poz. 147 z dnia 20.01.2012 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXIX/209/13 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie:poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 4714 z 6 listopada 2013 r.);

2) Uchwałą Nr XXXV/256/14 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 1901 z 23 kwietnia 2014 r.).

§ 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) §2 Uchwały Nr XXIX/209/13 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 4714 z 6 listopada 2013 r.), który stanowi:

"§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki."

2) §3 Uchwały Nr XXIX/209/13 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 4714 z 6 listopada 2013 roku), który stanowi:

" § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. "

3) § 2 Uchwały Nr XXXV/256/14 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 1901 z 23 kwietnia 2014 r.), który stanowi:

"§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki"

4) § 3 Uchwały Nr XXXV/256/14 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 1901 z 23 kwietnia 2014 r.), który stanowi:

"§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia."

§ 3. .Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki


Agnieszka Bieńkowska


Załącznik do Obwieszczenia Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała Nr XII/80/11
Rady Gminy i Miasta Błaszki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie:poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.Nr 55, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy i Miasta Błaszki pobór podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatków określonych w ust.1 powierza się sołtysom Gminy i Miasta Błaszki.

3. Wykaz inkasentów stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2. Za pobór podatków w drodze inkasa ustala się wynagrodzenie w wysokości 5% od sumy zainkasowanych kwot tych podatków oraz 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na kwartał.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy i Miasta w Błaszkach z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr XXVI/167/09 Rady Gminy i Miasta w Błaszkach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki


Agnieszka Bieńkowska


Załącznik Nr 1

do UchwałyNr XII/80/11 w sprawiepoboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz inkasentów

1)Pipia Seweryn zam. Adamki 19

2)Wiktorowski Andrzej zam. Borysławice 46

3)Klimaszewski Bogusław zam. Brończyn 41

4)Furmaniak Janusz zam. Brudzew 29

5)Musielak Stanisław zam. Bukowina 33

6)Pluta Teresa zam. Cienia 35

7)Kozielski Julian zam. Chabierów 49

8)Łuczak Krystyna zam. Chociszew 9

9)Pawlak Tadeusz zam. Chrzanowice 35

10)Sobczak Ireneusz zam. Domaniew 24

11)Damazer Józef zam. Gorzałów 8

12)Kubicki Robert zam. Golków 3

13)Maruszewska Izabela zam.Garbów 17

14)Harędarz Małgorzata zam. Gzików 12

15)Zdun Dorota zam. Gruszczyce 31

16)Pietrucha Jan zam. Grzymaczew 21

17)Winiarek Stanisław zam. Jasionna 78

18)Jankowski Dominik zam. Kamienna Kol. 13

19)Mielcarek Józef zam. Kamienna Wieś 36

20)Błazik Stanisław zam. Kwasków 18

21)Michalak Grzegorz zam. Kalinowa 45

22)Salamon Mariola zam. Pęczek 3

23)Janiak Stanisław zam. Kobylniki 6

24)Molka Marian zam. Kołdów 23

25)Frątczak Kazimierz zam. Korzenica 11

26)Jeziorski Mirosław zam. Lubanów 35

27)Zdzieszek Antoni zam. Łubna Jakusy 27

28)Adamczewski Stanisław zam. Łubna Jarosłaj 21

29)Maciejewski Władysław zam. Maciszewice 33

30)Damazer Marek zam. Morawki 27

31)Tomczyk Andrzej zam. Mroczki Małe 13

32)Stateczny Hieronim zam. Nacesławice 23

33)Tworek Katarzyna zam. Emilianów 5

34)Kołodziejczyk Aleksander zam. Orzeżyn 12

35)Winiarek Aldona zam. Równa 27

36)Stoicka Zdzisława zam. Romanów 10

37)Maczuga Justyna zam. Sarny 35 a

38)Ludwiczak Czesław zam. Sędzimirowice 15

39)Bilski Stanisław zam. Skalmierz 22

40)Skibiński Jan zam. Skalmierz 30

41)Skurtys Józef zam. Sudoły 10

42)Krawczyk Waldemar zam. Stok Nowy 12

43)Kosatka Andrzej zam. Stok Polski 1

44)Wągrowska Elżbieta zam. Suliszewice 29

45)Hendrysiak Ireneusz zam. Tuwalczew 13

46)Kołoszczyk Cezary zam. Wojków 25

47)Głomb Zdzisława zam. Woleń 8

48)Wagan Sławomir zam. Włocin Kolonia 18

49)Kupaj Czesław zam. Włocin Wieś 8

50)Płuciennik Agnieszka zam. Kokoszki 39

51)Lipiński Stanisław zam.Wrząca 8

52)Lewińdska Barbara zam. Zawady 34

53)Kędzia Sławomir zam. Żelisław Kolonia 36

54)Antczak Zdzisław zam. Żelisław Wieś 50

55)Gałka Krzysztof zam. Wójcice 8

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki


Agnieszka Bieńkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »