| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie ustanowienia Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Drzewica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala, co następuje:

§ 1. Mając na względzie odpowiednie uhonorowanie osób za działalność na rzecz Gminy i Miasta godną najwyższego uznania, ustanawia się Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Drzewica.

§ 2. Przyjmuje się regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Drzewica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Marian Kalużny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 27 stycznia 2015 r.

REGULAMIN
nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Drzewica.

§ 1. Regulamin określa zasady nadawania oraz wzór Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Drzewica.

§ 2. Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Drzewica nadaje się za wyjątkowe zasługi dla Gminy i Miasta we wszystkich dziedzinach życia społecznego, wiedzy, kultury i gospodarki.

§ 3. 1. Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Drzewica nadaje Rada Gminy i Miasta
w Drzewicy w drodze uchwały podjętej na uzasadniony wniosek:

1) Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Drzewicy,

2) Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy,

3) stowarzyszeń działających na terenie Gminy i Miasta Drzewica.

2. Pisemny wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawierać:

a) dane o kandydacie,

b) określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata.

3. Wniosek powinien być rozpatrzony przez Radę Gminy i Miasta w terminie 90 dni od daty jego złożenia w Biurze Rady.

4. U chwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Drzewica podejmuje Rada Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 4. 1. Honorowe Obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom.

2. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.

3. Honorowe Obywatelstwo może być nadane niezależnie od miejsca zamieszkania osoby proponowanej do uhonorowania.

§ 5. 1. Osoba wyróżniona honorowym obywatelstwem otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa.

2. Wzór Aktu Nadania stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

§ 6. 1. Wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa dokonuje w imieniu Rady Gminy
i Miasta Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady oraz Burmistrz Gminy i Miasta
w Drzewicy na Sesji Rady Gminy i Miasta.

2. W sytuacjach, gdy wręczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa nie jest możliwe na Sesji Rady Gminy i Miasta wręczenia dokonuje delegacja, w skład której wchodzą: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica.

§ 7. 1. Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługują następujące przywileje:

a) używania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Drzewica",

b) uczestniczenia - na prawach Gościa Honorowego - we wszystkich Sesjach Rady Gminy
i Miasta oraz w uroczystościach o charakterze miejskim.

2. Nazwiska Honorowych Obywateli Gminy i Miasta Drzewica są brane pod uwagę przez Radę Gminy i Miasta Drzewica przy nadawaniu nazw ulicom, placom i parkom Miasta Drzewica.

§ 8. 1. Ewidencję osób wyróżnionych Honorowym Obywatelem prowadzi Sekretarz Gminy i Miasta w "Księdze Honorowych Obywateli Gminy i Miasta Drzewica".

2. Księga, o której mowa w ust. 1. zawiera wpisy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Ewidencję Nadanych Aktów Honorowego Obywatelstwa prowadzi Sekretarz Gminy i Miasta Drzewica.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu nadawania

Honorowego Obywatelstwa

Gminy i Miasta Drzewica

AKT NADANIA

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy

Uchwałą Nr ......./ ........./ .................. z dnia..........................

nadała

Tytuł Honorowego Obywatela

Gminy i Miasta Drzewica

Panu(i)

................................................................................................

Uzasadnienie wyróżnienia:

......................................................................................................

......................................................................................................

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Załącznik Nr 2 do Regulaminu nadawania

Honorowego Obywatelstwa

Gminy i Miasta Drzewica

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy Uchwałą Nr ......../......... ..........

z dnia..........................

Na wniosek złożony przez

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Nadała

Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Drzewica

Panu/Pani

............................................................................................................................................................

Wręczenie Aktu Nadania dokonał Przewodniczący (Wiceprzewodniczący) Rady Gminy i Miasta

w Drzewicy

...........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

w dniu...................................................

podczas................................................................................................................

(okoliczności wręczenia)

Dane dotyczące wyróżnionej osoby:

1. Data i miejsce urodzenia..............................................................................................................

2. Adres zamieszkania......................................................................................................................

3. Wykształcenie i zawód................................................................................................................

4. Miejsce pracy...............................................................................................................................

5. Obywatelstwo..............................................................................................................................

Uzasadnienie wyróżnienia:........................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Wpisu do Księgi Honorowych Obywateli Gminy i Miasta Drzewica dokonał

Sekretarz Gminy i Miasta w Drzewicy

................................ ...... ...........................................

(imię, nazwisko, pieczęć) (data, podpis)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »