| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2015 Burmistrza Miasta Uniejów; Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 9 stycznia 2015r.

Zawarte w dniu 9 stycznia 2015 r. pomiędzy Gminą Uniejów, reprezentowaną przez: - Pana Józefa Kaczmarka - Burmistrza Miasta Uniejów przy kontrasygnacie Pani Arlety Pietrzak - Skarbnika Miasta Uniejów, a Powiatem Łęczyckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Pana Wojciecha Zdziarskiego - Starosty Powiatu Łęczyckiego,

- Pani Krystyny Pawlak - Wicestarosty Powiatu Łęczyckiego przy kontrasygnacie Pani Renaty Wilińskiej -Skarbnika Powiatu Łęczyckiego. Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 17 ust. 3a pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938 ) zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie zadania od dnia 1 stycznia do 26 czerwca 2015 roku w zakresie dowożenia 7 uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie opieki nad nimi w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie i powrotem.

§ 2. 1. Na wykonanie przedmiotu porozumienia określonego w § 1 Gmina Uniejów przekaże na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Banku Spółdzielczym
w Poddębicach nr 35 9263 0000 0669 0278 2006 0001 z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie, zgodnie
z przedłożoną kalkulacją, dotację w wysokości 7.864,92 zł.(słownie: siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 92/100, płatne w ratach miesięcznych w wysokości 1.310,82 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych 82/100) do 15-tego dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem stycznia i lutego 2015 r.

2. Gmina Uniejów kwotę 2.621,64 zł. za okres od 01 stycznia do 28 lutego 2015r. przekaże w terminie do dnia 28 lutego 2015 r.

3. Termin wykorzystania dotacji 31 lipca 2015r.

4. Rozliczenie dotacji określonej w ust. 1 nastąpi do dnia 15 sierpnia 2015 r. na podstawie sprawozdania finansowego.

5. Strony ustalają, że dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy Uniejów w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 r.

§ 3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy podejmie niezbędne działania organizacyjne pozwalające na prawidłowe wykorzystanie przedmiotowej dotacji.

§ 4. Wszelkie zmiany w treści niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 5. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za uprzednim dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Porozumienie zostało zawarte w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta Uniejów


Józef Kaczmarek

Starosta Powiatu Łęczyckiego


Wojciech Zdziarski


Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego


Krystyna Pawlak


Skarbnik Miasta Uniejów


Arleta Pietrzak


Skarbnik Powiatu


Renata Wilińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »