| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy Szczerców

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr. 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368, z 2014r. poz. 423, poz. 915) Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Szczerców, dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczerców, zwane dalej przystankami komunikacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Warunkiem korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych jest zawarcie z Gminą Szczerców, umowy, określającej zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych.

2. Do wniosku o zawarcie umowy, operator lub przewoźnik załącza proponowany rozkład jazdy oraz schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi.

§ 3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatora lub przewoźnika następuje z zachowaniem następujących zasad:

1) Przewoźnik lub operator powinien umieścić na przystanku komunikacyjnym oraz utrzymywać w należytym stanie aktualny rozkład jazdy, po uprzednim uzgodnieniu z Gminą Szczerców formy i sposobu montażu rozkładu jazdy.

2) Zatrzymywanie pojazdu na przystanku komunikacyjnym może następować jedynie na przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy i wyłącznie na czas niezbędny do zapewnienia obsługi pasażerów (wsiadanie/wysiadanie).

3) Podjeżdżanie pojazdu na przystanek komunikacyjny i zatrzymywanie powinno odbywać się w sposób nieograniczający przepustowości przystanku i niepowodujący zagrożenia dla organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

§ 4. 1. Określa się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczerców, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

2. Opłaty wylicza się jako kwotę ryczałtową stanowiącą iloczyn liczby zatrzymań, według rozkładu jazdy,przeciętnej liczby dni w miesiącu oraz stawki, o której mowa w ust. 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 6. Traci moc UCHWAŁA NR XLIV/400/14 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3759 z dn. 29 października 2014 r).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Szczerców


Zbigniew Szcześniak


Załącznik do Uchwały Nr V/40/15
Rady Gminy Szczerców
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców- dotyczy prawej i lewej strony drogi:

1. Bednarze

2. Borowa

3. Brzezie Wieś

4. Chabielice

5. Chabielice Kolonia

6. Chabielice Szkoła

7. Dubie

8. Dubie przy rzece

9. Dzbanki

10. Firlej

11. Grudna

12. Janówka

13. Józefina

14. Kieruzele

15. Kolonia Szczercowska

16. Kościuszki

17. Kozłówki

18. Krzyżówki

19. Kuźnica Lubiecka

20. Leśniaki

21. Lubiec Folwark

22. Lubiec Szkoła

23. Lubośnia

24. Magdalenów

25. Marcelów

26. Niwy

27. Osiny Kolonia

28. Osiny Szkoła

29. Osiny Wieś

30. Podklucze

31. Podżar

32. Polowa

33. Polowa Łącznik

34. Puszcza

35. Rudzisko

36. Stanisławów Drugi nr 42

37. Stanisławów Drugi- świetlica

38. Stanisławów Pierwszy- zlewnia

39. Stanisławów Pierwszy nr 3

40. Szczercowska Wieś

41. Szczerców Gimnazjum

42. Szczerców Piotrkowska

43. Szczerców pl. Św. Floriana

44. Szczerców Szkoła Podstawowa

45. Szczerców ul. Mickiewicza

46. Szczerców ul. Praga

47. Szubienice

48. Tatar łącznik

49. Tatar nr 7

50. Trakt Puszczański

51. Zagadki Wieś

52. Załuże

53. Zbyszek

54. Żabczanka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »