| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/15 Rady Gminy Wróblew

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy oraz 20zf pkt 1 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877) Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wróblew;

2) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola.

§ 2. Uchwała określa kryteria rekrutacji brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wróblew.

§ 3. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do przedszkoli począwszy od 2015 roku:

1) dziecko, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje w systemie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą - za każdego rodzica 1 pkt;

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do danego przedszkola bądź szkoły podstawowej, w której mieści się oddział przedszkolny - 1 pkt;

3) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny pracuje na terenie Gminy Wróblew - 1 pkt;

4) dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych zamieszkujących na terenie Gminy Wróblew - 1 pkt;

5) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż realizacja podstawy programowej - 1 pkt.

§ 4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 3 :

1) oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w punktach: 1, 2, 3, 4;

2) deklaracja rodzica/opiekuna prawnego we wniosku - dla kryterium określonego w punkcie 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wróblew, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy Wróblew.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Dawid

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »