| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Ksawerów

z dnia 16 lutego 2015r.

do Porozumienia Komunalnego w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej z dnia 26 marca 1998 r

zawarty pomiędzy:

Gminą Miastem Łódź reprezentowaną przez:
Hannę Zdanowską - Prezydenta Miasta Łodzi,

Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez:
Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabianic,

Gminą Ksawerów reprezentowaną przez:
Adama Topolskiego - Wójta Gminy Ksawerów,

zwanymi dalej Uczestnikami porozumienia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz uchwał: Nr XLVII/439/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie zawarcia porozumień komunalnych przez Gminę Łódź z gminami ościennymi w zakresie komunikacji międzygminnej, Nr XV/152/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania Porozumień międzygminnych w sprawach publicznego transportu zbiorowego oraz Aneksów do ww. Porozumień i Nr V/34/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów do podpisania Aneksu nr 9 do Porozumienia Komunalnego w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

§ 1. Uczestnicy porozumienia wprowadzają następujące zmiany do Porozumienia Komunalnego w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej z dnia 26 marca 1998 r.:

1. Dodaje się nowy § 5a, który otrzymuje brzmienie:

1. Gmina Miasto Pabianice oraz Gmina Ksawerów zobowiązani są do odpłatnego udostępnienia Operatorowi infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji usługi przewozowej.

2. Uczestnicy Porozumienia ustalą w odrębnej umowie z Operatorem, w uzgodnieniu z Organizatorem, wysokość opłaty za udostępnienie infrastruktury Operatorowi, z zastrzeżeniem, że kwota ta nie będzie wyższa niż:

a) dla Gminy Miasto Pabianice - 100,00 netto miesięcznie,

b) dla Gminy Ksawerów - 25,00 netto miesięcznie.

3. Opłaty, o których mowa w § 5a ust. 2, począwszy od lutego 2015 roku podlegać będą corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu tego wskaźnika.".

2. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Uczestnicy porozumienia zobowiązują się do udziału w finansowaniu Usług
za utrzymanie torów, sieci i podstacji trakcyjnych w kwocie o wysokości (wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.):

a) Gmina Miejska Pabianice - Miasto Pabianice 5.882,03 zł netto + VAT (pięc tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złotych trzy groszy netto + VAT) za każdy miesiąc, zwanej w dalszej części porozumienia ryczałtem,

b) Gmina Ksawerów 2750,70 zł netto + VAT (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy netto + VAT) za każdy miesiąc, zwanej w dalszej części porozumienia ryczałtem.".

3. § 8 otrzymuje brzmienie:

Wszelkie zmiany warunków porozumienia, z wyłączeniem § 3 ust. 2, § 4 ust. 2-3 i ust. 8-12 oraz § 5a ust. 2, wymagają zgody wszystkich Uczestników porozumienia wyrażonej w formie aneksu.".

4. w § 3 skreśla się ust. 1.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z datą obowiązywania od 1 stycznia 2015 r.

§ 3. Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Łodzi


Hanna Zdanowska


Prezydent Miasta Pabianic


Grzegorz Mackiewicz


Wójt Gminy Ksawerów


Adam Topolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »