| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 1 i 4, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1188) oraz uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w zakresie dożywiania, realizowana jest przez gminę w ramach programu "Pomoc państwa zakresie dożywiania", zwanego dalej "Programem".

§ 2. Pomoc w zakresie dożywiania może być udzielana w ramach Programu w formie:

1) nieodpłatnego posiłku;

2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy).

§ 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu przyznaje pomoc w zakresie dożywiania,
ze środków Programu w formach wymienionych w § 2 osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 wyżej wymienionej ustawy.

§ 4. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków na dożywianie osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 5. 1. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wydatek na pomoc w formie wskazanej w § 2 podlega zwrotowi.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków
na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, można odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Michał Trzoska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »