| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Łyszkowice

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. , poz.594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit "a" i ust.7 w związku z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 , poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091,Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532,Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273,Nr 80, poz.542,Nr 115 , poz.791, Nr 120, poz.818,Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917,Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.,320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991, z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206, z 2012 r. , poz.941, poz. 979 z 2013 r. , poz. 87, poz.827,poz.1191, poz.1265, poz.1317, poz.1650, z 2014 r. poz.7, poz.290, poz.538, poz. 598, poz. 642, poz. 811,poz. 1146 i poz. 1877) Rada Gminy Łyszkowice uchwala , co następuje :

§ 1. Przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyszkowice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 10 godzin dziennie.

§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin , o którym mowa w § 1, wysokość opłaty wynosi 1 za każdą godzinę zajęć.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łyszkowice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/190/2013 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielone przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Łyszkowice ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r., poz.4668).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Kwestarz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6.ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący , nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala w statucie rozkład godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

Opłaty za przedszkola pobierane od rodziców są opłatami za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opłaty te ustala Rada Gminy ( art.14 ust.5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty )

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. ( Dz.U. z 2013 r. , poz. 827) wprowadziła z dniem 1 września 2013 roku , ograniczenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza podstawą programową , do 1,00 zł za godzinę . Potwierdziła również kompetencje rady gminy do określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z wnoszenia opłaty oraz wprowadziła formę oświadczenia rodzica jako wyłączną zasadę poświadczania spełnienia kryterium .

Równocześnie na mocy w/w ustawy , uchwały rad gmin podjęte na podstawie przepisów obowiązujących przed nowelizacją zachowują moc do czasu podjęcia nowych uchwał, nie później niż do 31 sierpnia 2014 r.

W sytuacji kiedy z dniem 1 września 2013 r. , nastąpiło ograniczenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza podstawą programową , do 1,00 zł za godzinę , Uchwałą Rady Gminy utrzymano powyższą stawkę oraz wymiar realizacji bezpłatnej podstawy programowej ( 5 godzin dziennie) .

W związku z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych funkcjonujących w formie przedszkola lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dotyczącymi wydłużenia czasu bezpłatnego nauczania w tych placówkach proponuje się wydłuzenie czasu bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki do 10 godzin dziennie.

Ograniczenie do 5 godzin bezpłatnego nauczania w tych placówkach przysparza wielu trudności w organizacji pracy tych placówek, jak również koliduje z harmonogramem dowożenia uczniów do szkół.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »