| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Wola Krzysztoporska

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r., Dz. U. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 17 ust.1 pkt 15, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz.182, poz. 509, poz.1650 Dz. U. z 2014 r. poz.567, poz. 598, poz.1004, poz.1146, poz. 1188) oraz na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r., poz. 951 z 2013 r., poz.1650) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sposób sprawienia pogrzebu przez gminę Wola Krzysztoporska.

§ 2. 1. Obowiązek sprawienia pogrzebu osobie zmarłej na terenie gminy Wola Krzysztoporska, w tym osobie bezdomnej, powstaje w sytuacji niesprawienia pogrzebu przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

2. Postanowienia ust. 1 odnoszą się także do osób, których tożsamości nie da się ustalić, po uzyskaniu zgody właściwego prokuratora.

3. Pogrzeb sprawiany jest na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego, zgodnie z wyznaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów prawa.

4. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

5. Zadanie własne Gminy polegające na sprawieniu pogrzebu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, zwany dalej Ośrodkiem, właściwy ze względu na miejsce zgonu.

6. Ośrodek ustala czynności związane ze sprawowaniem pochówku, źródła środków finansowych, z których zostaną pokryte koszty pochówku, oraz jeżeli jest to możliwe:

1) uwzględnia ostatnią wolę zmarłego;

2) ustala wyznanie zmarłego;

3) powiadamia o pogrzebie zainteresowane osoby.

7. Ośrodek zleca sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.

§ 3. 1. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem (w tym uzyskanie aktu zgonu, wykup miejsca pochówku);

2) zakup trumny lub urny wraz z akcesoriami (zakup krzyża, imiennej lub odpowiednio "NN" tabliczki z datą urodzenia i datą śmierci oraz okolicznościowym napisem "Spoczywaj w pokoju" );

3) zakup niezbędnego ubrania i obuwia;

4) przygotowanie zwłok do pochówku;

5) pokrycie kosztów miedzy innymi: chłodni, prosektorium, kremacji, wykupienia miejsca na cmentarzu, kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku;

6) wykopanie i zasypanie grobu;

7) obsługę przy pogrzebie;

8) zakup wiązanki i zniczy;

9) inne czynności związane ze sprawowaniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowym zwyczajem.

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 zostaną określone w zleceniu, o którym mowa w §2 ust.7.

§ 4. Pochówek odbywa się na cmentarzach na terenie gminy Wola Krzysztoporska , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odbyć się w innym miejscu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 6. Traci moc uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Wola Krzysztoporska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Maria Głowacka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »