| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/50/2015 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 20 cust. 4 i ust. 6, art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827 i poz. 1317 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz. 7 i 811) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów oraz przyznaje się im następującą liczbę punktów:

1) dziecko zobowiązane do realizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowania rekrutacyjne - 10 pkt;

2) dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny - 5 pkt;

3) dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej lub publicznym gimnazjum położnym w tym samym budynku, w którym znajduje się dany oddział przedszkolny - 2 pkt.

2. Spełnianie kryteriów wskazanych w ust. 1 rodzice (opiekunowie prawni) dzieci potwierdzają poprzez złożenie stosownych oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Ludwiczak


Załącznik do Uchwały Nr V/50/2015
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 24 lutego 2015 r.

………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych
(w przypadku samotnego wychowywania dziecka
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
Adres zamieszkania

Oświadczenie dla celów przeprowadzenia w roku szkolnym 2015/2016 drugiego etapu rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej
nr ………………… w ……………………………

W związku z ubieganiem się o przyjęcie w roku szkolnym 2015/2016 dziecka…………………………………………………………………………………………….................

(Imię i nazwisko dziecka) (Data i miejsce urodzenia)

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr…………………w …………………………….., oświadczam że:

1. Dziecko……………………………………………………… jest zobowiązane do
( Imię i nazwisko dziecka)
rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016
TAK/NIE*

2. Miejsce zamieszkania dziecka ………………………………………………………… znajduje się

( Imię i nazwisko dziecka)

w obwodzie Szkoły Podstawowej nr…………………w …………….........…………

TAK/NIE*

3. Rodzeństwo dziecka …………………………………………………………… kształci się

( Imię i nazwisko dziecka)

w Szkole Podstawowej nr…………………/Publicznym Gimnazjum nr…………………położonych w tym samym budynku, w którym znajduje się dany oddział przedszkolny.

TAK/NIE*

Niniejsze oświadczenie składam świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Bełchatów, dnia _____________ _________________________ ___________________________

(podpis matki /opiekuna prawnego) (podpis ojca /opiekuna prawnego)

* właściwe podkreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »