| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/14/2015 Rady Gminy Rozprza

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gieski

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 7 i art. 35 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) - Rada Gminy Rozprza, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Gieski, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gemel


Załącznik do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy Rozprza
z dnia 23 lutego 2015 r.

STATUT SOŁECTWA

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania.

§ 1. 1. Ogół mieszkańców miejscowości Gieski stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi Sołectwo Gieski.

§ 2. 1. Sołectwo Gieski jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw i mieszkańcami osiedli tworzą wspólnotę samorządową Gminy Rozprza.

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Gieski działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i Statutu Gminy Rozprza.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Gieski.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania.

§ 4. 1. Organami sołectwa są:

1/ zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy

2/ sołtys - organ wykonawczy.

2. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata.

§ 5. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą sprawy:

1/ wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej,

2/ dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej,

3/ uchwalanie projektów rocznych planów finansowych sołectwa,

4/ wyrażanie opinii w sprawie projektów planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących sołectwo,

5/ podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia i sposobu wykorzystania mienia komunalnego przekazanego sołectwu w granicach zwykłego zarządu,

6/ występowanie z wnioskami i opiniami do Rady Gminy i Wójta w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej.

§ 6. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego w sprawach wykraczających poza zakres uprawnień organów sołectwa sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwienia sprawy, Wójt Gminy informuje sołtysa.

§ 7. 1. Sołtys jako organ wykonawczy sołectwa przewodniczy radzie sołeckiej.

2. Do jego obowiązków należy w szczególności:

1/ zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2/ reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3/ organizowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy życia mieszkańców sołectwa,

4/ działania stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,

5/ sporządzanie rozliczeń z działalności finansowej i gospodarczej sołectwa,

6/ wykonywanie innych zadań należących do sołtysa wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów w szczególności w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa podatków, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków.

§ 8. 1. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.

2. Rada Gminy może przyznać sołtysowi prawo do diety i zwrotu kosztów

podróży.

§ 9. Sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia sołtysów o sesji rady gminy.

§ 10. 1. Rada sołecka składająca się z 4 osób, wspomaga działalność sołtysa, ma charakter opiniodawczy i doradczy.

2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

3. Rada sołecka w szczególności pomaga sołtysowi w:

1/ przygotowaniu zebrania wiejskiego i projektów uchwał będących przedmiotem zebrania,

2/ opracowaniu projektu planu finansowego sołectwa,

3/ organizowaniu wykonania uchwał zebrania wiejskiego,

4/ współdziałaniu z organizacjami społecznymi działającymi w sołectwie w celu wspólnego realizowania zadań.

Rozdział 3.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich.

§ 11. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 12. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez:

1. sołtysa

2. na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu

3. Wójta Gminy.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz do roku.

2. Termin i miejsce zebrania sołtys podaje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i za pomocą kurendy, co najmniej na 5 dni przed ustalonym terminem.

3. Zebrania wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców lub Wójta Gminy, winno się odbyć w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 14. 1. Zebranie wiejskie jest ważne jeśli mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni w sposób określony w § 13 ust. 2 i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 uprawnionych.

2. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom sołtys.

3. Projekt porządku obrad winien być przygotowany przy pomocy rady sołeckiej i przyjęty przez zebranie.

4. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie materiałów będących przedmiotem obrad zebrania, jak również powiadomienie osób, których obecność na zebraniu jest niezbędna z uwagi na rozpatrywane zagadnienia.

§ 15. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. wówczas gdy liczba głosów "za" jest większa od liczby głosów "przeciw" chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny za wyjątkami określonymi w statucie lub wynikającymi z ogólnie obowiązujących przepisów.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

§ 16. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w sposób określony w § 13 ust. 2.

2. . Zebraniu przewodniczy pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

3. Wójt Gminy może również wyznaczyć pracownika lub pracowników do obsługi zebrania.

4. Wybór sołtysa i rady sołeckiej w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę obecnych na zebraniu wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 7 dni po bezskutecznym upływie pierwszego terminu.

5. Do protokołu zebrania, na którym dokonywano wyboru sołtysa i rady sołeckiej dołącza się listę osób uprawnionych do udziału w zebraniu, przygotowaną przez Urząd Gminy na podstawie stałego rejestru wyborców, na której uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem swój udział w zebraniu.

§ 17. 1. Wybory przeprowadza co najmniej 3 osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana na zebraniu spośród uczestników zebrania.

2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Do zadań Komisji należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów

- określanie sposobu głosowania

- przeprowadzenie głosowania

- ustalenie wyników wyborów

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

4. Protokół podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 18. 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wybory sołtysa przeprowadza się w pierwszej kolejności, a członków rady sołeckiej w drugiej,

3. Za wybranego na sołtysa uważa się tego kandydata, który uzyskał ponad 50% ważnych głosów.

4. Głosami nieważnymi są głosy oddane w sposób niezgodny z ustalonymi przez Komisję Skrutacyjną zasadami (np. całkowicie przekreślone karty oraz karty na których nie dokonano wyboru).Skreślenie pojedynczo wszystkich kandydatów na karcie, uważa się za głos ważny.

5. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów w kolejnym głosowaniu bierze udział dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów i wówczas za wybranego uważa się tego z kandydatów który uzyskał większą liczbę głosów.

6. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, wszystkich dopuszcza się do drugiej tury głosowania. Głosowanie powtarza się aż do rozstrzygnięcia określonego w ust. 3 lub 4.

7. Jeżeli w pierwszym głosowaniu jedyny kandydat na sołtysa nie uzyska wymaganych ponad 50% ważnych głosów, wybory rozpoczyna się od nowa. Dotychczasowy kandydat może ponownie kandydować na sołtysa, ale nie może być powtórnie jedynym kandydatem.

8. Członkami rady sołeckiej zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów do rady sołeckiej uzyska równą liczbę głosów, komisja przeprowadza dodatkowe głosowanie. Na karcie do głosowania umieszcza się tych kandydatów.

§ 19. 1. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przeprowadza się w taki sam sposób jak wybory, z tym że odwołanie sołtysa następuje wówczas jeżeli za odwołaniem opowie się ponad 50% biorących udział w zebraniu.

2. Wniosek o odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej może złożyć:

- Rada Gminy

- Wójt Gminy

- 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.

- ponadto wniosek o odwołanie rady sołeckiej lub jej członka może złożyć sołtys.

3. Jeżeli zgłoszony wniosek o odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub jej członka nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

§ 20. 1. W przypadku odwołania sołtysa lub wygaśnięcia jego mandatu, odwołania rady sołeckiej lub zmniejszenia się jej składu do mniej niż 50% składu określonego w niniejszym statucie, wójt gminy zarządza wybory uzupełniające.

2. Na wniosek sołtysa lub 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, Wójt Gminy może zarządzić wybory uzupełniające do rady sołeckiej mimo, iż nie spełniony jest warunek zmniejszenia się jej składu określonego w ust. 1.

§ 21. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przed upływem kadencji następuje w razie:

1/ pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji złożonego Wójtowi Gminy,

2/ prawomocnego skazującego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne,

3/ śmierci.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa i komunalna sołectwa.

§ 22. 1. Sołectwo zarządza mieniem komunalnym przekazanym mu przez Radę Gminy odrębną uchwałą z zachowaniem szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i chroni to mienie.

2. W granicach zwykłego zarządu sołectwo samo korzysta z przekazanych składników majątkowych, a w szczególności może:

- wynajmować i wydzierżawić drogą przetargu składniki majątkowe na okres do 1 roku. Umowa dzierżawy musi być parafowana przez radcę prawnego Urzędu. Jeden egzemplarz umowy sołtys przekazuje Referatowi Gospodarki Komunalnej,

- wynajmować lokale na imprezy okolicznościowe,

- organizować remonty obiektów komunalnych,

- zawierać umowy o dzieło i umowy zlecenia w zakresie określonym rocznym planem finansowym,

- organizować zgodnie z przepisami prawa imprezy dochodowe.

3. Przez zwykły zarząd rozumie się załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

4. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządu mieniem składa sołtys i co najmniej jeden z członków rady sołeckiej.

5. Zmiana przeznaczenia przekazanego mienia na inny cel wymaga zgody Rady Gminy.

§ 23. 1. Statut Gminy określa uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

2. Dochody sołectwa tworzą:

1/ środki przyznane w budżecie gminy,

2/ przychody własne sołectwa pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych przekazanych sołectwu oraz z imprez zorganizowanych w sposób zgodny z prawem,

3/ dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

3. Do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy sołtys przekazuje Wójtowi Gminy projekt planu finansowego sołectwa, w celu opracowania projektu uchwały budżetowej. Uchwalony przez Radę Gminy plan finansowy sołectwa stanowi podstawę finansowej i rzeczowej działalności sołectwa w następnym roku budżetowym.

4. Po uchwaleniu budżetu Gminy - Wójt Gminy informuje sołtysa o wysokości środków zatwierdzonych przez Radę i zakresie zadań przyjętych do realizacji w danym roku budżetowym.

5. Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia projektu rocznego planu finansowego jak i inne uchwały dotyczące finansów sołectwa muszą zawierać:

1/ datę podjęcia

2/ cele na jakie przeznacza się środki sołectwa wraz z określeniem kwot niezbędnych do ich realizacji

3/ planowane terminy realizacji celów

4/ wskazanie osoby lub osób odpowiedzialnych za realizację uchwały

5/ formę i wielkość udziału sołectwa w realizacji poszczególnych planowanych zadań.

6/ podpis sołtysa

6. Obsługa finansowa sołectwa jest prowadzona przez Skarbnika Gminy.

7. Wszelkie dochody sołectwa muszą być przekazane na konto środka specjalnego Urzędu i księgowane na kontach analitycznych dla każdego sołectwa oddzielnie.

8. Wydatki sołectwa rozlicza się rachunkami, które opisuje i podpisuje sołtys oraz co najmniej jeden z członków rady sołeckiej.

9. Gotówkę z kasy Urzędu może odebrać sołtys lub pisemnie upoważniony przez niego członek rady sołeckiej po przedłożeniu Skarbnikowi Gminy wniosku o wypłatę środków. Wniosek ten musi określać cel, na który będą wydatkowane środki i powinien być zgodny z rocznym planem finansowym. Wniosek podpisuje sołtys i co najmniej jeden z członków rady sołeckiej.

10. Rozliczenie pobranych środków następuje w Referacie Finansowym Urzędu w terminie 14 dni od dnia ich pobrania. Za rozliczenie zaliczek odpowiedzialny jest sołtys.

11. Sołectwo nie może finansować z dochodów własnych:

1/ placówek oświatowych

2/ kościołów i związków wyznaniowych

3/ działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne

4/ zakupu alkoholu, papierosów i innych używek.

12. Wynagrodzenie za prace wykonane na rzecz sołectwa wypłaca w jego imieniu Urząd Gminy na podstawie stosownych umów zawierających wszystkie postanowienia umawiających się stron. Wynagrodzenie z tytułu tych umów obciąża budżet sołectwa.

13. W celu realizacji zadań przekraczających możliwości jednego sołectwa lub wynikających z potrzeb dwóch lub więcej sołectw możliwe jest zawarcie pisemnego porozumienia między sołectwami z zastosowaniem postanowień rozdziału V niniejszego statutu.

14. Wydatki sołectwa muszą być prowadzone zgodnie z zasadami legalności, gospodarności i celowości oraz ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 24. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy.

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

1/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej i finansowej sołectwa,

2/ zarządzanie kontroli finansowych sołectwa prowadzonych przez Komisję Rewizyjną.

3. Sołectwo powinno być skontrolowane co najmniej raz w kadencji Rady Gminy.

4. Podczas kontroli winien być obecny sołtys.

§ 25. 1. Bieżącą kontrolę nad realizacją zadań sołectwa wynikających z rocznego planu finansowego sprawuje Wójt Gminy.

2. Wójt Gminy zobowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.

3. Wójt Gminy i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 26. Zmiany statutu sołectwa dokonuje Rada Gminy na wniosek sołectwa bądź z własnej inicjatywy.

§ 27. W przypadkach spornych postanowienie statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »