| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21 i 1593 oraz z 2015 r., poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej, ul. Radomszczańska 60, 97 - 565 Lgota Wielka;

2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej, ul. Radomszczańska 60, 97 - 565 Lgota Wielka;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) pod adresem http://epuap.gov.pljako edytowalny formularz.

3. Układ informacji i powiązań między informacjami zawartymi w elektronicznym formularzu deklaracji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej


Piotr Nita


Załącznik nr 1

do uchwały Nr VI/35/2015

Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 05 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami).

Składający

Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej takiej nieruchomości należy deklarację złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości.

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokość opłaty.

Miejsce składania

Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej, ul. Radomszczańska 60, 97 - 565 Lgota Wielka.

Organ właściwy do złożenia deklaracji

Wójt Gminy Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 60, 97 - 565 Lgota Wielka.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

A.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

?pierwsza deklaracja1

?korekta dekalracji2

?deklaracja zmieniająca (nowa)3 1.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA, ** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

B.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

?Właściciel

?Współwłaściciel

?Inny podmiot władający nieruchomością

?Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

?Użytkownik wieczysty 2.

B.2. Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

?osoba fizyczna

?osoba prawna

?jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 3.

B.3.Imię i Nazwisko* / Nazwa Podmiotu**

4

PESEL*

5.

NIP*/**:

6.

REGON**:

7.

B.4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 4:

Kraj:

8.

Województwo:

9.

Powiat:

10.

Gmina/Miasto:

11.

Miejscowość:

12.

Ulica:

13.

Nr domu:

14.

Nr lokalu:

15.

Kod pocztowy:

16.

Poczta:

17.

B.5. ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI B.4. )

Kraj:

18.

Województwo:

19.

Powiat:

20.

Gmina/Miasto:

21.

Miejscowość:

22.

Ulica:

23.

Nr domu:

24.

Nr lokalu:

25.

Kod pocztowy:

26.

Poczta:

27.

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU:

Kraj:

28.

Województwo:

29.

Powiat:

30.

Gmina

31.

Miejscowość:

32.

Ulica:

33.

Nr domu:

34.

Nr lokalu:

35.

Nr działki:

36.

Kod pocztowy:

37.

Poczta:

38.

D.OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZNEJ W CZĘŚCI C (proszę wpisać znak X we właściwy kwadrat i określić sposób gromadzenia odpadów komunalnych):

?będą zbierane i odbierane w sposób selektywny

?nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny 39.

E.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku 5 :

40.

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości 6

41.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden domek letniskowy 7 (należy wpisać iloczyn wartości z pól 40 i 41)

42.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO WSKAZANEGO W CZĘSCI B.3./ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO WSKAZANEGO W CZĘSCI B.3

Imię:

43.

Nazwisko:

44.

Podpis właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo) lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości

…………………………………………………………

(czytelny podpis) 45.

I. ADNOTACJE ORGANU:

Data przyjęcia

Podpis (pieczęć) przyjmującego

Pouczenia:

  1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Lgota Wielka zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłaceniu jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 1015, z późn zm.).

  1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji organ przyjmujący deklarację określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

  1. Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

Objaśnienia:

1 Pole "pierwsza deklaracja" należy zaznaczyć "X" w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2.Pole "korekta deklaracji" należy zaznaczyć znakiem "X" m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 747 ze zmianami) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

3 Pole "deklaracja zmieniająca (nowa)" należy zaznaczyć znakiem "X" w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.

5. Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadki komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jednie przez część roku.

6,7 Pola wypełnia wyłącznie właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy.

Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Wnioskodawca wypełnia pola jasne.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia 5 marca 2015 r.

Układ informacji i powiązań między informacjami zawartymi w elektronicznym formularzu deklaracji.

Nazwa pola

Nr pola

Typ pola

Pole wymagane

Uwagi

Ideat

Referencja

A. Obowiązek złożenia deklaracji

1

Pole wyboru 1 z 3

T

ID0

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0

B.1. Składający deklarację

2

Pole wyboru 1 z 5

T

ID1

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1

B.2. Rodzaj składającego deklarację

3

Pole wyboru 1 z 3

T

ID2

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2

B.3. Imię i nazwisko

4

Pole tekstowe

T

Max 60 znaków

ID3

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3

5

Pole liczbowe

T

Max 11 znaków

ID4

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4

6

Pole liczbowe

T

Max 10 znaków

ID5

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5

7

Pole liczbowe

T

Max 10 znaków

ID6

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6

B.2. Adres zamieszkania / siedziby składającego deklarację

8

Pole tekstowe

T

Max 20 znaków

ID7

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7

9

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID8

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8

10

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID9

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9

11

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID10

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10

12

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID11

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11

13

Pole tekstowe

N

Max 25 znaków

ID12

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12

14

Pole znakowe

T

Max 6 znaków

ID13

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13

15

Pole znakowe

N

Max 5 znaków

ID14

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14

16

Pole znakowe

T

Max 6 znaków

ID15

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15

17

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID16

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16

B.5. Adres do korespondencji

18

Pole tekstowe

T

Max 20 znaków

ID17

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17

19

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID18

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18

20

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID19

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19

21

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID20

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20

22

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID21

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21

23

Pole tekstowe

N

Max 25 znaków

ID22

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22

24

Pole znakowe

T

Max 6 znaków

ID23

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23

25

Pole znakowe

N

Max 5 znaków

ID24

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24

26

Pole znakowe

T

Max 6 znaków

ID25

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25

27

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID26

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26

C. Adres nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

28

Pole tekstowe

T

Max 20 znaków

ID27

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27

29

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID28

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28

30

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID29

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29

31

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID30

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30

32

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID31

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31

33

Pole tekstowe

N

Max 25 znaków

ID32

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32

34

Pole znakowe

T

Max 6 znaków

ID33

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33

35

Pole znakowe

N

Max 5 znaków

ID34

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34

36

Pole znakowe

T

Max 10znaków

ID35

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35

37

Pole znakowe

T

Max 6 znaków

ID36

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36

38

Pole tekstowe

T

Max 25 znaków

ID37

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37

D. Oświadczenia składających deklarację

39

Pole wyboru 1 z 2

T

ID38

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38

E. Obliczenie wysokości opłaty

40

Pole liczbowe

T

Max 6 znaki

ID39

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39

41

Pole liczbowe

T

Max 2 znaki

ID40

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40

42

Pole liczbowe

T

Max 7 znaków

ID41

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41

E. Podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej składającego

43

Pole tekstowe

T

Max 20 znaków

ID42

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42

44

Pole tekstowe

T

Max 40 znaków

ID43

wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »