| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-53(12)/2014/2015/333/XV/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 16 marca 2015r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 18 listopada 2014 r.

Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Radomsku, ul. Stara Droga 85

zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym,

posiadającego:

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000045812,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 772-010-01-76,

zatwierdzam

1) taryfę dla ciepła ustaloną przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalam okres obowiązywania taryfy dla ciepła, o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek strony: Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 1998 r. nr WCC/120/333/U/3/98/ZJ (z późn. zm.), na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/126/333/U/3/98/ZJ (z późn. zm.), na obrót ciepłem - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 1998 r. nr OCC/115/70/W/3/98/ZJ (z późn. zm.), w dniu 21 listopada 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia piętnastej taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej "Prezesem URE". Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu działania Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46 tej ustawy, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfie.

W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do Przedsiębiorstwa energetycznego o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących wielkości rzeczowych i kosztów jakie Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło jako uzasadnione do skalkulowania cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złożonych wyjaśnień ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat zostały ustalone przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaży ciepła - określonego dla pierwszego roku stosowania taryfy - obejmującego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Podstawę oceny planowanych kosztów jednostkowych dla pierwszego roku stosowania taryfy stanowiły porównywalne koszty jednostkowe poniesione przez Przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym 2013 w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem. Dodatkowo, mając na uwadze wynikający z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), obowiązek w zakresie uzyskania przez Przedsiębiorstwo energetyczne i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej, odbiorców końcowych przyłączonych do sieci obciąża się stawką opłaty skalkulowanej w oparciu o koszty realizacji tego obowiązku w wysokości 0,38 zł/GJ.

Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej taryfie skutkuje przewidywaną średnią obniżką opłat dla odbiorców w wysokości 0,63 %.

Ustalony okres obowiązywania taryfy, na 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia
do stosowania zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, nie powoduje konieczności ustalania współczynnika korekcyjnego Xr, o którym mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94C.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Jadwiga Goździk

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10

w dniu 19 listopada 2014 r. na rachunek

nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

97-500 Radomsko

ul. Stara Droga 85

2. Wojewoda Łódzki

3. a/a

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »