| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/15 Rady Powiatu w Wieluniu

z dnia 20 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/161/12 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Wieluńskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu w Wieluniu uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Wieluńskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXII/161/12 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 25 czerwca 2012 r., zmienionego Uchwałą Nr XXVII/189/12 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2389, zm.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 94) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 17:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Materiały na sesję zwyczajną, w tym w szczególności projekty uchwał przesyła się listownie, elektronicznie lub w inny skuteczny sposób, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, a na sesję nadzwyczajną, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem sesji z zastrzeżeniem ust. 4a. W wyjątkowych przypadkach radni mogą otrzymać projekty uchwał w dniu sesji.",

b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

Materiały na sesję mogą być dostarczone w formie elektronicznej, jeżeli radny wyrazi
na to pisemną zgodę.";

2) § 34 otrzymuje brzmienie:

Przebieg sesji nagrywa się na dyktafon cyfrowy. Nagranie służy jako materiał pomocniczy
do sporządzenia protokołu i jest niszczone po przyjęciu protokołu przez radę.";

3) Dodaje się § 67a w brzmieniu:

Komisja rewizyjna opiniuje skargi, których rozpatrzenie należy do kompetencji rady zgodnie z art. 229 Kpa.";

4) W § 93:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

O terminie i miejscu posiedzeń zarządu powiadamia się członków zarządu najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty, dołączając porządek posiedzenia.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Materiały na zarząd przesyła się listownie, elektronicznie lub w inny skuteczny sposób z zastrzeżeniem ust. 4.",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Materiały na zarząd mogą być dostarczone w formie elektronicznej, jeżeli członek zarządu wyrazi na to pisemną zgodę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wieluniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu


mgr inż. Krzysztof Owczarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »