Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/24/15 Rady Powiatu w Wieluniu

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 zm.: poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 54 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 zm.: z 2014 r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491, poz. 1626) Rada Powiatu w Wieluniu uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

a) Radzie - oznacza to Radę Powiatu w Wieluniu,

b) Zarządzie - oznacza to Zarząd Powiatu w Wieluniu,

c) Radzie Społecznej - oznacza to Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu,

d) SP ZOZ - oznacza to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu,

e) Dyrektorze - oznacza to Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu,

f) aktywach trwałych - oznacza to aktywa jednostki według przepisów o rachunkowości przy uwzględnieniu ich podziału na nieruchomości oraz mienie ruchome,

g) nieruchomościach - oznacza to grunty, budowle i budynki oraz lokale będące odrębną własnością, a także ich części oddane w użytkowanie nieodpłatne SP ZOZ w Wieluniu przez Powiat Wieluński lub stanowiące jego własność,

h) mieniu ruchomym - oznacza to będące własnością SP ZOZ w Wieluniu: aparaturę i sprzęt medyczny, urządzenia techniczne oraz inne przedmioty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

§ 2. 1. Uchwała określa zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem lub użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ, w tym:

1) zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości;

2) zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie mienia ruchomego.

2. Zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wieluńskiego oddanych w użytkowanie nieodpłatne SP ZOZ następuje na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz uchwały Nr XII/95/00 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Rozdział 2.
Zbycie aktywów trwałych

§ 3. 1. Zbycie nieruchomości stanowiącej własność SP ZOZ, której wartość rynkowa przekracza kwotę 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady.

2. Zbycie nieruchomości stanowiącej własność SP ZOZ, której wartość rynkowa nie przekracza kwoty 100.000,00 zł. wymaga zgody Zarządu.

3. Przy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).

4. Zbycie w/w nieruchomości poprzedza każdorazowo uprzednia pozytywna opinia Rady Społecznej.

§ 4. 1. Zbycie mienia ruchomego może nastąpić, jeżeli jest ono zbędne dla realizacji zadań statutowych SP ZOZ, stało się zbędne w wyniku restrukturyzacji bądź zmniejszenia zakresu świadczonych usług lub którego dalsza eksploatacja jest nieuzasadniona ekonomicznie.

2. Decyzję w sprawie zbycia mienia ruchomego podejmuje Dyrektor, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zbycie mienia ruchomego o ustalonej przez SP ZOZ wartości księgowej netto przekraczającej kwotę 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych), oprócz wymagań określonych w ust. 2, wymaga każdorazowo zgody Zarządu, wyrażonej w formie uchwały podjętej na uzasadniony wniosek Dyrektora.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać w szczególności:

1) uzasadnienie;

2) informację dotyczącą mienia ruchomego - nazwa, rok produkcji, przeznaczenie, itp.;

3) ocenę techniczną i ekonomiczną sporządzoną przez SP ZOZ, uwzględniającą uzasadnienie celowości obrotu mieniem ruchomym wraz z wartością szacunkową;

4) opinię Rady Społecznej.

5. Zbycie mienia ruchomego następuje w drodze przetargu pisemnego lub ustnego, z zachowaniem zasad konkurencyjności i jawności.

6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd, na pisemny wniosek Dyrektora może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu.

7. Dyrektor samodzielnie decyduje o odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu w przypadku, gdy wartość księgowa netto zbywanego mienia ruchomego nie przekracza kwoty, o której mowa w ust. 3 - przy uwzględnieniu zasady gospodarności.

Rozdział 3.
Oddanie w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych - nieruchomości

§ 5. 1. Oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie na okres:

a) do 3 lat wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały podjętej na wniosek Dyrektora,

b) dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Rady wyrażonej w formie uchwały na wniosek Dyrektora.

§ 6. 1. Nieruchomości mogą być wynajmowane, wydzierżawiane, oddawane w użytkowanie lub użyczenie na cele związane ze świadczeniem usług medycznych. Wydzierżawienie, wynajmowanie, oddawanie w użytkowanie lub użyczenie na inne cele jest dopuszczalne w przypadku, gdy nie spowoduje ograniczenia dotychczasowej dostępności do świadczeń zdrowotnych.

2. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości wymaga uprzedniej pozytywnej opinii Rady Społecznej.

3. Dyrektor przedkłada Zarządowi wniosek o wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie, wraz z uzasadnieniem zawierającym:

a) informację o nieruchomości - położenie, powierzchnia, oznaczenie wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków,

b) informację o przeznaczeniu nieruchomości oraz sposobie jej zagospodarowania,

c) wskazanie na jaki okres planuje się oddać nieruchomość w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.

§ 7. 1. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie nieruchomości nastepuje w drodze przetargu pisemnego lub ustnego, z zachowaniem zasad konkurencyjności i jawności.

2. W trybie bezprzetargowym w dzierżawę lub najem mogą być oddawane części powierzchni nieużytkowych, takich jak: dach, komin, o ile ich wykorzystanie nie będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami i nie spowoduje utraty ich dotychczasowego przeznaczenia.

3. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ Powiatu, na pisemny wniosek Dyrektora, może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 3 z tym, że dodatkowo zawiera się informację dotyczącą podmiotu ubiegającego się o zawarcie stosownej umowy.

Rozdział 4.
Zasady oddawania w dzierżawę, najem oraz użytkowanie
mienia ruchomego

§ 8. 1. Wynajmowanie, wydzierżawianie oraz oddawanie w użytkowanie mienia ruchomego związanego z działalnością medyczną, w szczególności w postaci sprzętu oraz urządzeń medycznych, może nastąpić na rzecz podmiotów uprawnionych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Decyzję w sprawie wynajmu, wydzierżawiania lub oddania w użytkowanie mienia ruchomego podejmuje Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej - przy uwzględnieniu zasady opisanej w § 4 ust. 3.

2. Wniosek w sprawie wynajęcia, wydzierżawienia lub oddania w użytkowanie mienia ruchomego Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać m.in.: dokładne określenie mienia ruchomego proponowanego do wynajęcia, wydzierżawienia lub oddania w użytkowanie oraz uzasadnienie takiego działania.

4. Wynajęcie, wydzierżawienie oraz oddanie w użytkowanie mienia ruchomego następuje z zachowaniem trybu przetargowego, którego warunki i formę określa Dyrektor, po zaopiniowaniu przez Zarząd.

5. W przypadkach uzasadnionych interesem SP ZOZ dopuszczalne jest odstąpienie od zasady określonej w ust. 4, przy zachowaniu zasady gospodarności.

Rozdział 5.
Umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia
Zasady ogólne

§ 9. 1. Umowę najmu, dzierżawy, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. W umowie najmu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia aktywów trwałych należy w szczególności:

1) określić czas, na który umowa została zawarta;

2) określić wysokość, formę i termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu;

3) określić zasady rozliczania kosztów eksploatacyjnych, w szczególności: energii elektrycznej, ciepła, wody, kanalizacji, usuwania odpadów itp.;

4) określić sposób korzystania z przedmiotu umowy odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu;

5) zastrzec, iż najemca, dzierżawca, użytkownik oraz biorący do używania mogą wprowadzać ulepszenia i zmiany w przedmiocie umowy tylko za pisemną zgodą Dyrektora;

6) zastrzec, iż najemca, dzierżawca, użytkownik oraz biorący do używania nie mogą bez pisemnej zgody Dyrektora podnajmować przedmiotu umowy, ani oddawać do bezpłatnego używania osobie trzeciej;

7) ustalić okres i warunki wypowiedzenia umowy, a także rozwiązania umowy bez wypowiedzenia;

8) określić zasady rozliczania nakładów poniesionych w czasie trwania umowy.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 10. Zobowiązuje się Dyrektora do przedkładania Zarządowi informacji z zawartych umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych wraz z określeniem wielkości przychodów z tego tytułu - w terminach: do dnia 31 lipca za I półrocze danego roku oraz za II półrocze do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 11. Traci moc uchwała nr XVIII/144/2000 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu


mgr inż. Krzysztof Owczarek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe