Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Goszczanów

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVI/159/10 Rady Gminy Goszczanów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust.1 Statutu dodaje się:

punkt 11) o treści: ustawy z dnia 21 czerwca 20 01 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.),

punkt 12) o treści: ustawy z dnia 10 kwietni a 1997- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm.),

punkt 13) o treści: ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzi ałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.),

punkt 14) o treści: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu r odziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.),

punkt 15) o treści: ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.124 z późn. zm.),

punkt 16) o treści: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowany ch ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.),

punkt 17) o treści: ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeci wdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 z późn. zm.),

punkt 18) o treści: ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)".

2)§ 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 10.1. GOPS realizuje zadania własne i zlecone, zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, spraw związanych z udzielaniem pomocy mat e rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy, dodatków mieszkaniowych, prawa energ e tycznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Karty Dużej Rodziny".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goszczanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marianna Krysztofowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe