| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/38/15 Rady Gminy Poświętne

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, różnicując je w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, które wynoszą odpowiednio:

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (osoby)

Stawka opłaty od 1 mieszkańca (zł)

1

9,00

2

9,00

3

7,00

4

5,50

5

5,00

6

4,50

7

4,00

8

3,50

9

3,20

10 i więcej

2,90

2. Ustala się wyższe stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, różnicując je w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, które wynoszą odpowiednio :

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (osoby)

Stawka opłaty od 1 mieszkańca (zł)

1

18,00

2

18,00

3

14,00

4

11,00

5

10,00

6

9,00

7

8,00

8

7,00

9

6,40

10 i więcej

5,80

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Poświętne Nr XXIV/137/13 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2490) zmieniona uchwałą Rady Gminy Poświętne Nr XXV/149/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3252).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Skrzypek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz.87), zwanej dalej ustawą zmieniającą, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz.1593, z 2015 r. poz. 87 i poz. 122), zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Oznacza to, że z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej traci moc dotychczasowa uchwała Nr XXIV/137/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 2490), zmienionej uchwałą Nr XXV/149/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 kwietnia 2013 r (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 3252). Z tego względu konieczne jest podjęcie nowej uchwały dostosowującej rozwiązania prawne do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i poz. 1593, Dz. U. z 2015 r. poz. 87 i poz. 122, dalej jako "u.c.p.g."), rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłata za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku wyboru metody o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 u.c.p.g., tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy zbierane i odbierane są w sposób selektywny, wynosi 2%, przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim Roczniku statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej - za mieszkańca, tj. 25,98 zł. - za mieszkańca (na dzień podjęcia niniejszej uchwały).

Jednocześnie zgodnie z art. 6k ust. 3, rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Mając powyższe na względzie należy wskazać, iż wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podana w niniejszej uchwale, zarówno w przypadku selektywnego jak i nieselektywnego zbierania odpadów spełnia kryteria wynikające z art. 6k ust. 2a pkt 1 i art. 6k ust. 3 u.c.p.g., tzn. nie przekracza maksymalnych stawek opłat określonych w u.c.p.g.

Uchwał podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »