| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/39/15 Rady Gminy Poświętne

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Wójtowi Gminy Poświętne stanowiący załącznik do uchwały.

2. Właściciele nieruchomości w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obowiązani są złożyć do Wójta Gminy Poświętne deklarację, o której mowa § 1 ust. 1 uchwały w terminie do dnia 15 maja 2015 roku.

3. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Poświętne w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Właściciele nieruchomości składają deklaracje w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne.

§ 2. 1. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

3. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Poświętne Nr XXV/150/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2794) .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Skrzypek


Załącznik do Uchwały Nr VII/39/15
Rady Gminy Poświętne
z dnia 17 marca 2015 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122)

Składający

Właściciele (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości zamieszkałych

Termin składania

· Pierwszy termin składania do 15 maja 2015 roku.

· W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

· W terminie 14 dni od wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

Nazwa organu do którego należy złożyć deklarację

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE

ul. Akacjowa 4

26-315 Poświętne

Miejsce składania

Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLRACJI I RODZAJ PODMIOTU (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

PIERWSZA DEKLARACJA

NOWA DEKLARACJA (data zmiany danych: ……………………...)

USTANIE OBOWIĄZKU UISZCZANIA OPŁATY (data ustania obowiązku opłaty: …………………….)

KOREKTA DEKLARACJI (obowiązująca od: ………………………….)

2. Rodzaj podmiotu:

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

NAJEMCA, DZIERŻAWCA

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

INNY PODMIOT

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(* wypełnia osoba fizyczna, ** wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)

3. Nazwisko i imię* / Nazwa podmiotu**

4. PESEL*/NIP**

5. Numer krajowego rejestru sądowego**

6. REGON**

Adres zamieszkania*/Siedziba**

7. Kraj

8. Województwo

9. Powiat

10. Gmina

11. Ulica

12. Nr domu

13. Nr lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

17. Numer telefonu1

Adres korespondencyjny (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby)

18. Kraj

19. Województwo

20. Powiat

21. Gmina

22. Ulica

23. Nr domu

24. Nr lokalu

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

27. Poczta

28. Numer telefonu1

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI ( na której powstają odpady)

29. Miejscowość

30. Ulica

31. Nr budynku

32. Nr ewidencyjny nieruchomości1

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)

33. Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części C odpady komunalne będą gromadzone w sposób:

SELEKTYWNY ZMIESZANY

34. Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C zamieszkuje łącznie ................…………….. osób.

(wpisać liczbę osób)

1) Dane dodatkowe

E. WYLICZNIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI

35. Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Poświętne w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

……………………………………zł

36. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

……………………………………….

37. Wysokość miesięcznej opłaty za miesiąc (iloczyn poz. 35 i poz. 36)

…………………………………….zł

38. Suma opłat z kolejnych miesięcy okresu rozliczeniowego wynosi

..................................................... zł

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

39. Imię

40. Nazwisko

41. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

42. Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE URZĘDOWE

43. Uwagi

Pouczenie:

Stosownie do art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) niniejsza deklaracja stanowi

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z 2015 r. poz. 87).


Uzasadnienie

Obowiązek podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Poświętne, wynika z treści art. 6 n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122)

Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminie
i miejscu składania deklaracji.

Uchwał podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »