| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/42/15 Rady Gminy Poświętne

z dnia 17 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/139/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2491) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące terminy i częstotliwości uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej opłatą:

1) opłaty uiszcza się z dołu, kwartalnie, w terminie do 20 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu kwartału;

2) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wnosi się do dnia 30 września każdego roku, za bieżący rok kalendarzowy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Skrzypek


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła dodatkową kategorię nieruchomości - na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości ma charakter ryczałtowy za cały rok.

Rada Gminy uwzględniając konieczność określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęła ogólną zasadę zgodnie, z którą opłata ta wnoszona będzie z dołu, po wykonaniu usługi. Przyjęto przy tym założenie, że większość nieruchomości letniskowych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystywana jest w gminie Poświętne do końca września.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »