| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Regnów

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Nr 391, z 2013r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015r., poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Regnów w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Regnów w formie papierowej lub elektronicznej w następujących terminach :

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych w deklaracji .

§ 2. Ustala się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/140/2013 Rady Gminy Regnów z dnia 30 kwietnia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Tkaczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/15
Rady Gminy Regnów
z dnia 12 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Kazimierz Tkaczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/15
Rady Gminy Regnów
z dnia 12 marca 2015 r.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej należy złożyć przy użyciu Elektroniczej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Regnowie (ESP), dostępnej na platformie komunikacyjnej ePUAP pod adresem epuap.gov.pl. Wzór deklaracji można pobrać z BIP, wypełnić deklarację komputerowo lub ręcznie i zeskanować, a następnie dodać jako załącznik do wniosku przesłanego na ESP.

2. Warunkiem przyjęcia deklaracji w formie elektronicznej jest zamieszczenie podpisu pod deklaracją, dopuszczalne formy podpisu elektronicznego to profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany.

3. Deklarację uważa się za dostarczoną w momencie wygenerowania przez składającego oświadczenie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

4. Dopuszcza się również złożenie deklaracji na adres e-mail Urzędu Gminy w Regnowie podany na stronie BIP, z tym, że deklarację należy podpisać przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Tak złożoną deklarację uważa się za dostarczoną w momencie potwierdzenia odczytania wiadomości przez Urząd Gminy w Regnowie.

5. W przypadku stwierdzenie przez UG nieprawidłowości w deklaracji, Urząd powiadamia o konieczności uzupełnienia lub ponownego złożenia deklaracji w trybie, w jakim deklaracja dotarła do Urzędu.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Tkaczyk


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady komunalne. Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych odpadów (odpady segregowane bądź zmieszane odpady komunalne).

Po rozdysponowaniu deklaracji wśród mieszkańców, właściciel nieruchomości jest obowiązany ją złożyć do Urzędu Gminy w Regnowie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Deklarację można składać w formie papierowej i elektronicznej.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Tkaczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »