| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/49/2015 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bełchatów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20 c ust. 4 i ust. 6 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827 i poz. 1317 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bełchatów ustala się następujące kryteria rekrutacji oraz odpowiadającą im liczbę punktów:

1) dziecko zobowiązane do realizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne -10 pkt;

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni), a w przypadku samotnego wychowania dziecka - rodzic (opiekun prawny), są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą - 10 pkt;

3) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego składany jest wniosek - 5 pkt;

4) dziecko zadeklarowane przez rodziców (opiekunów prawnych) do korzystania z oferty przedszkola (poza czasem realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 3 godzin włącznie dziennie - 3 pkt.

2. Spełnianie kryteriów wskazanych w ust. 1 rodzice (opiekunowie prawni) dzieci potwierdzają poprzez złożenie stosownych oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Ludwiczak


Załącznik do Uchwały Nr V/49/2015
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 24 lutego 2015 r.

(Imię i nazwisko dziecka) (Data i miejsce urodzenia)

………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych

(w przypadku samotnego wychowywania dziecka

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
Adres zamieszkania

Oświadczenie dla celów przeprowadzenia w roku szkolnym ………….....…………………….....… drugiego etapu rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego ……..........................…….....………… w Domiechowicach

W związku z ubieganiem się o przyjęcie w roku szkolnym……………………………………dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko dziecka) (Data i miejsce urodzenia)

do Przedszkola Gminnego…………………………, oświadczam że:

1) Dziecko………………………………………………… jest zobowiązane do rocznego przygotowania

(Imię i nazwisko dziecka)

przedszkolnego w roku szkolnym ………………………………. TAK/NIE*

(rok szkolny)

2)

Matka (opiekun prawny) Jestem zatrudniona na podstawie:

a) Umowy o pracę, TAK/NIE*
b) Umowy cywilnoprawnej, TAK/NIE*
c) Pobieram naukę w trybie stacjonarnym, TAK/NIE*
d) Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. TAK/NIE*

Ojciec (opiekun prawny) Jestem zatrudniony na podstawie:

a) Umowy o pracę, TAK/NIE*
b) Umowy cywilnoprawnej, TAK/NIE*
c) Pobieram naukę w trybie stacjonarnym, TAK/NIE*
d) Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. TAK/NIE*

3) Rodzeństwo dziecka …………………………………………………………… kontynuuje

(Imię i nazwisko dziecka)

edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego składany jest wniosek o przyjęcie do przedszkola.

TAK/NIE*

4) Deklaruję, że dziecko…………………………………..będzie korzystało z oferty przedszkola

(Imię i nazwisko dziecka)

(poza czasem realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 3 godzin włącznie dziennie.

TAK/NIE*

Niniejsze oświadczenie składam świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania.

……………, dnia ___________

_________________________

________________________

(podpis matki /opiekuna prawnego)

(podpis ojca /opiekuna prawnego)

* właściwe podkreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »