| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Paradyż

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594,1318; z 2014r. poz.379, 1072 ), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1446) Rada Gminy Paradyż uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa tryb postępowania i zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków i czynności z nimi
związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2014r , poz. 1446) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków;

2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych
niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy Paradyż;

3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki finansowe określone przepisami
prawa finansów publicznych.

§ 2. Dotacja może być udzielona podmiotowi będącemu właścicielem lub mającym inny tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona na prace lub roboty budowlane wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Wysokość udzielanej dotacji, o której mowa w ust. 1, określa art. 78 ust. 1-3 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również dotacje z innych środków publicznych, to kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Paradyż, wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych, nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku.

§ 4. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku Wnioskodawca dołącza:

1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;

3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub
robót budowlanych przy zabytku oraz pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac
lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek
dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

4) dokumentację fotograficzna przedstawiającą stan zabytku.

3. Wnioski o udzielenie dotacji kierowane są do Wójta Gminy Paradyż.

4. Wnioski ze skompletowanymi załącznikami należy składać w terminie do 31 sierpnia roku, w którym wnioskowane o dotacje zadanie będzie realizowane.

5. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej
przez składającego wniosek.

§ 5. 1. W przypadku ubiegania się o dotację na prace lub roboty budowlane, których konieczność wykonania wynika ze zdarzeń losowych powodujących bezpośrednie zagrożenie zabytku lub z innych nadzwyczajnych okoliczności - wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane w każdym czasie.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzenia losowego lub innej okoliczności uzasadniającej natychmiastowe wykonanie prac przy zabytku.

§ 6. 1. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

2. Udzielnie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotom, o których mowa w ust. 1 dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 7. Złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Paradyż.

§ 8. Dotację na wniosek o którym mowa w § 4, przyznaje Rada Gminy Paradyż w odrębnej uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;

2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano
dotację;

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

§ 9. 1. Po przyznaniu dotacji, Wójt Gminy Paradyż wraz z beneficjentem podpisują umowę.

2. Treść umowy, o której mowa w ust. 1, określa art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 10. 1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych.

2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent po wykonaniu prac lub robót budowlanych
zobowiązany jest, w terminie określonym w umowie, do złożenia Wójtowi Gminy Paradyż
sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

3. Formularz sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.

4. Beneficjent rozliczając dotację winien niezwłocznie na wezwanie Wójta Gminy
Paradyż uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

§ 11. Wójt Gminy prowadzi rejestr udzielonych dotacji.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Paradyż.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Markiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V / 32 / 2015
Rady Gminy Paradyż
z dnia 16 marca 2015 r.

Wniosek o udzielenie dotacji, ze środków finansowych Gminy Paradyż, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym dorejestru zabytków

1. Dane podmiotu ubiegającego się o dotację:

1) Pełna nazwa podmiotu

2) Forma prawna

3) Nr NIP, Nr REGON (jeśli podmiot posiada)

4) Adres

5) Nr telefonu

6) Nazwa banku i numer rachunku

7) Nazwisko i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania
podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów

2. Dane zabytku:

1) Pełna nazwa zabytku (w przypadku części składowej zabytku wchodzącej w skład zabytku
należy określić jej nazwę)

………………………………………………………………………………………………......................

……………………………………………………………………………………………….......................

2) Dane zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków (Nr rejestru i data wpisu)......................................

………………………………………………………………………………………………....................

3) Tytuł do władania zabytkiem …………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………………………………....................

3. Pozwolenia:

1) Uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków
(wydane przez, data wydania, nr zezwolenia)

………………………………………………………………………………………………....................

………………………………………………………………………………………………...................

2) Uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku (wydane przez, data wydania, nr zezwolenia):

.................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………................

………………………………………………………………………………………………...............

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych.

Całkowity koszt realizacji planowanego zadania:

1) w tym wnioskowana wielkość dotacji z budżetu gminy Paradyż:

2) w tym wielkość środków własnych:

3) w tym wielkość środków pozyskanych z innych źródeł:

5. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach budowlanych:

1) Zakres rzeczowy planowanych prac lub robót budowlanych:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót budowanych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................

3) Uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego, naukowego, kulturowego
zabytku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................

6. Terminy:

1) Wnioskowany termin przekazania dotacji:

2) Planowany termin rozpoczęcia prac:

3) Planowany termin zakończenia prac:

7. Harmonogram prac wraz z kosztorysem i wskazaniem przewidywanych źródeł ich
finansowania:

Lp.

Przewidywany okres rozpoczęcia i zakończenia prac

Rodzaj prac lub robót

Przewidywany koszt wykonania prac lub robót

Przewidywane źródło/źródła finansowania prac lub robót

8. Data i Podpis/y


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V / 32 / 2015
Rady Gminy Paradyż
z dnia 16 marca 2015 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robótbudowlanych przy zabytku

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa zadania)

w okresie oddo, (zgodnie z umową) określonym w umowie nr, zawartej w dniu ………………………………….. , pomiędzy

Gminą Paradyż a

(nazwa Beneficjenta)

1. Sprawozdanie merytoryczne:

1) W jakim stopniu prace lub roboty budowlane zostały zrealizowane (ewentualnie uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania):…………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Szczegółowy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku:

L.p.

Zakres wykonanych prac konserwatorskich/ robót budowlanych

2. Sprawozdanie z wykonania wydatków:

1) Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

Lp.

Rodzaj kosztów

Całkowity koszt

w tym z wnioskowanej dotacji

1.

2.

3.

4.

5.

Ogółem

2) Rozliczenie ze względu na źródło finansowania (z podziałem na źródła finansowania):

Źródło finansowania

%

I. Kwota dotacji

II. Środki własne

III. Inne źródła finansowania:

Ogółem

UWAGA: Jeśli dla beneficjenta podatek VAT jest kosztem odzyskiwanym, ceny w kosztorysach muszą być podane w kwocie netto.

Oświadczenie o opodatkowaniu podatkiem VAT - wnioskodawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT.

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Zestawienie faktur (rachunków):

Lp.

Numer dokumentu księgowego

Numer

pozycji kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota

(w zł)

Z tego ze środków pochodzących z wnioskowanej dotacji (w zł)

1.

Ogółem:

4. Dodatkowe informacje:

1) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu odbioru przez właściwe
służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku.

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie prawidłowo opisanych dowodów
księgowych dokumentujących poniesione wydatki - oryginały do wglądu.

3) Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie umów z wykonawcami prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

4) Kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac lub robót budowlanych przy zabytku,
z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów.

5) Inne

5. Data i Podpis/y:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »