| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez wezwania, w łącznej wysokości z dołu, z zastrzeżeniem ust. 2, za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 10 kwietnia danego roku;

2) za II kwartał do 10 lipca danego roku;

3) za III kwartał do 10 października danego roku.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, za IV kwartał uiszczana będzie, bez wezwania, z góry w terminie do 15 grudnia danego roku.

§ 2. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od w/w nieruchomości wnosi się z góry do dnia 10 października, za bieżący rok kalendarzowy.

§ 3. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała.

§ 4. Ustala się następujący tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strykowie;

2) w kasie Urzędu Miejskiego w Strykowie;

3) u inkasenta.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz.1296).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Uzasadnienie

W projekcie uchwały, w stosunku do uchwały XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 21 stycznia 2013 r., która traci moc, wprowadzona została nowa kategoria nieruchomości - na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, dodana ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości ma charakter ryczałtowy za cały rok. Zgodnie z ogólną zasadą opłata ta wnoszona będzie z góry. Przyjęto, że większość nieruchomości letniskowych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystywana jest na terenie Gminy Stryków od kwietnia do września.


[1]) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »