| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; z 2014 r. poz. 379, poz.768, poz. 1133; z 2015 r. poz. 22) oraz w związku z Uchwałą Nr XLIII/353/14 z dnia 31 marca 2014 r., Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w gminie Wola Krzysztoporska zwany dalej "planem", po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/404/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2014 r.

2. Plan obejmuje obszar, którego granice określono w części graficznej planu, wyznaczony:

1) od północy - wzdłuż drogi krajowej nr 8, południowa granica działki nr ewid. 362/11 obręb Majków Duży;

2) od wschodu - wschodnie granice działek nr ewid. 415/1, 415/2;

3) od południa - południowe granice działek nr ewid. 138/1, 414/2, 415/2;

4) od zachodu - zachodnie granice działek nr ewid. 138/1. 412/3, 412/2.

3. Załączniki do uchwały stanowią:

1) część graficzna, zwana dalej "rysunkiem planu" - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Wola Krzysztoporska o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Wola Krzysztoporska o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyznaczoną linią rozgraniczającą oraz oznaczoną symbolem literowym lub cyfrowo-literowym na rysunku planu;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej drogę lub teren, w jakiej można sytuować budynek;

3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zajętą budynkami, przy czym powierzchnię zabudowy budynku wyznacza rzut poziomy zewnętrznych krawędzi ścian na powierzchnię działki budowlanej;

4) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków, wyznaczonej przez rzut poziomy zewnętrznych krawędzi ścian budynków do powierzchni działki budowlanej;

5) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywanej działalności;

6) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

7) zieleni ozdobnej - należy przez to rozumieć kształtowane przez człowieka skupiska drzew i krzewów wraz z pozostałymi składnikami szaty roślinnej, podnoszące walory estetyczne przestrzeni;

8) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie zimozielone, o zwartej strukturze i formowane w kształcie pasów oraz szpalerów;

9) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni ażurowej jest mniejszy niż 70%;

10) infrastrukturze towarzyszącej - należy przez to rozumieć wszelkie urządzenia techniczne, w tym między innymi lokalne obiekty oczyszczania ścieków bytowych oraz przyzakładowe obiekty podczyszczania ścieków przemysłowych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz dojazdy, place manewrowe, place postojowe i parkingi związane z użytkowaniem obiektu budowlanego.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U;

2) tereny komunikacyjne:

a) teren drogi publicznej zbiorczej oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ,

b) tereny dróg publicznych lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) nakaz sytuowania budynków przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu z dopuszczeniem wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż:

a) 1,5 m - okapów, gzymsów, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych,

b) 3,0 m - pochylni i spoczników;

2) dopuszczenie lokalizacji na obszarze objętym planem dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni ozdobnej;

3) dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 6,0 m2 na ogrodzeniach oraz elewacjach budynków na wysokości kondygnacji parteru z zakazem lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych od strony drogi krajowej nr 8 zlokalizowanej poza obszarem planu;

4) dopuszczenie lokalizacji wolnostojących tablic informacyjnych oraz szyldów o powierzchni nie większej niż 4,0 m2 z zakazem lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych od strony drogi krajowej nr 8 zlokalizowanej poza obszarem planu;

5) zakaz lokalizacji reklam, w tym reklam na ogrodzeniach i budynkach oraz wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych;

6) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz przęseł wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych;

7) maksymalną wysokość ogrodzeń - 2,0 m.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) nakaz aby oddziaływanie wynikające z przeznaczenia terenu nie powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;

2) nakaz stosowania rozwiązań projektowo - budowlanych zapewniających warunki akustyczne wewnątrz budynków zgodne z obowiązującymi normami;

3) dopuszczenie realizacji zieleni izolacyjnej wzdłuż drogi krajowej nr 8 zlokalizowanej poza obszarem planu;

4) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

5) dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

6) dopuszczenie lokalizacji zabudowy na terenach zdrenowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

8) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, w tym ich składowaniu, przeładunku, oraz na zbieraniu odpadów.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. Dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) lokalizację obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej, magazynowej, usługowej, w tym handlowej oraz składów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

2) na terenie 1P/U dopuszczenie:

a) rozbiórki, remontu, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących obiektów budowlanych z zachowaniem parametrów określonych w planie;

b) zachowania geometrii dachu oraz kolorystyki elewacji w przypadku rozbudowy i nadbudowy;

3) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) na terenie 1P/U - od 0,1 do 3,0,

b) na terenie 2P/U - od 0,1 do 2,4,

c) na terenach 3P/U, 4P/U - od 0,1 do 1,2;

4) maksymalną powierzchnię zabudowy: 60%;

5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 15%;

6) dachy płaskie lub jednospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 20°;

7) maksymalną wysokość budynków:

a) na terenie 1P/U - 18,0 m,

b) na terenie 2P/U - 15,0 m,

c) na terenach 3P/U, 4P/U - 10,0 m;

8) liczbę kondygnacji budynków:

a) na terenie 1P/U - maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych,

b) na terenie 2P/U - maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne,

c) na terenach 3P/U, 4P/U - maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne;

9) maksymalną wysokość budowli - 20,0 m za wyjątkiem za wyjątkiem budowli i urządzeń telekomunikacyjnych;

10) materiał i kolor elewacji:

a) tynk, okładziny zewnętrzne z blachy stalowej i aluminiowej oraz płyty warstwowe w okładzinach aluminiowych w kolorze białym, odcieniach beżu, brązu lub szarości,

b) szkło, okładziny klinkierowe w naturalnych kolorach materiałów budowlanych;

11) minimalną powierzchnię nowych działek budowlanych:

a) równą powierzchni terenu na terenach 1P/U, 3P/U i 4P/U,

b) na terenie 2P/U - 5000 m2;

12) nakaz zapewnienia na terenie działki budowlanej dla samochodów osobowych:

a) co najmniej 4 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej produkcyjnej lub usługowej,

b) co najmniej 1 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej magazynowej,

c) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- co najmniej 1 miejsca postojowego - jeżeli łączna liczba miejsc postojowych wynosi od 6 do 15,

- co najmniej 2 miejsc postojowych - jeżeli łączna liczba miejsc postojowych wynosi od 16 do 40,

- co najmniej 3 miejsc postojowych - jeżeli łączna liczba miejsc postojowych wynosi od 41 do 100,

- co najmniej 4% ogólnej liczby miejsc postojowych jeżeli łączna liczba miejsc postojowych wynosi więcej niż 100;

13) nakaz zapewnienia na terenie działki budowlanej dla samochodów ciężarowych co najmniej 1 miejsca postojowego na 1000 m2 powierzchni użytkowej produkcyjnej lub usługowej;

14) na terenie 2P/U dopuszczenie wydzielania dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 10,0 m z dopuszczeniem sytuowania budynków w odległości co najmniej 5,0 m od linii rozgraniczających projektowanych dróg wewnętrznych;

15) obsługę komunikacyjną:

a) terenu 1P/U z drogi 1KDL,

b) terenu 2P/U z drogi KDZ, 2KDL lub z projektowanych dróg wewnętrznych,

c) terenu 3P/U z drogi 2KDL,

d) terenu 4P/U poprzez działkę nr ewid. 411/1 z drogi lokalnej zlokalizowanej poza obszarem planu.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) strefę oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220kV zlokalizowanej poza obszarem planu o szerokości 68,0 metrów, po 34,0 m od osi linii w obu kierunkach, na terenie której ustala się:

a) zakaz zabudowy oraz nasadzeń roślinności wysokiej,

b) po przełożeniu istniejącej linii elektroenergetycznej lub jej skablowaniu, przestaje obowiązywać określona strefa oddziaływania;

2) w granicy obszaru zmeliorowanego obowiązują ustalenia przepisów odrębnych w zakresie przebudowy lub likwidacji urządzeń melioracyjnych;

3) w zakresie lokalizacji budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. obowiązują ustalenia przepisów odrębnych w celu uzgodnienia lokalizacji i ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów.

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) dla terenu drogi publicznej zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie lokalizacji zieleni ozdobnej, urządzonej oraz chodników i ścieżek rowerowych,

c) dopuszczenie lokalizacji przystanków autobusowych,

d) dopuszczenie lokalizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dla terenów dróg publicznych lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL i 2KDL:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie lokalizacji zieleni ozdobnej, urządzonej oraz chodników i ścieżek rowerowych,

c) dopuszczenie lokalizacji przystanków autobusowych,

d) dopuszczenie lokalizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej;

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) nakaz lokalizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających terenów komunikacji;

2) dopuszczenie odstępstwa od nakazu, o którym mowa w pkt. 1 w przypadku, gdy nie ma technicznej możliwości prowadzenia infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających terenów komunikacji;

3) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontu i rozbiórki sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej,

b) dopuszczenie realizacji hydrantów przeciwpożarowych;

5) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych ustala się:

a) nakaz odprowadzania ścieków komunalnych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

b) nakaz odprowadzania ścieków przemysłowych po ich wcześniejszym podczyszczeniu do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

c) dopuszczenie odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych do zbiorników bezodpływowych, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) dopuszczenie realizacji przyzakładowych obiektów podczyszczania ścieków przemysłowych,

e) dopuszczenie realizacji lokalnych przepompowni ścieków komunalnych i przemysłowych;

6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie własnej działki,

b) dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepompowni wód opadowych i roztopowych;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się zasilanie z projektowanej sieci gazowej;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej,

b) dopuszczenie skablowania istniejącej sieci elektroenergetycznej,

c) dopuszczenie lokalizacji kontenerowych stacji transformatorowych na wydzielonych działkach o minimalnej powierzchni 40 m2 oraz słupowych stacji transformatorowych;

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i technologicznych ustala się stosowanie paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, takich jak: paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna lub odnawialne źródła energii;

10) nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem ustala się:

1) nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) minimalną powierzchnię działek wydzielonych w wyniku scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §9. pkt 11 przy zachowaniu:

a) minimalnej szerokości frontu działek powstających w wyniku scalania i podziału nieruchomości - 30,0 m,

b) kąta przebiegu granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80°-100°;

3) dopuszczenie wydzielania działek dla lokalizacji sieci oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej, dla których nie określa się minimalnej powierzchni działki, z zastrzeżeniem §11. ust. 2 pkt 8 lit. c.

§ 13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się:

1) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

2) dopuszczenie sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń służących obsłudze budowy.

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20%.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Maria Głowacka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/23/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 12 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/23/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 12 lutego 2015r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Wola Krzysztoporska

w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Wola Krzysztoporska rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 08.12.2014 r. do 12.01.2015 r. W dniu 10.12.2014 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu. Termin składania uwag ustalono na dzień 26.01.2015 r.

§ 2. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Wola Krzysztoporska nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/23/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Wola Krzysztoporska o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Wola Krzysztoporska rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz na podstawie przepisów odrębnych;

2) za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;

3) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;

4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:

1) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - "PPP";

2) wydatki z budżetu gminy;

3) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m. in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/23/15

Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XLIII/353/14 z dnia 31 marca 2014 r., podjęto czynności zmierzające do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.

Procedura opracowania i uchwalenia miejscowego planu przebiegała zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami).

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiednie instytucje i organy właściwe do jego uzgadniania i opiniowania oraz zamieścił obwieszczenie oraz ogłoszenie w prasie miejscowej. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) Wójt wystąpił również o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu.

Po rozpatrzeniu wniosków i odpowiedzi instytucji sporządzono projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stwierdzając jednocześnie, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska. Następnie projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały przekazane odpowiednim organom i instytucjom w celu uzgodnienia lub zaopiniowania. Projekt planu otrzymał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia.

Po wprowadzeniu zmian wynikających z opinii lub uzgodnień, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 08.12.2014 r. do 12.01.2015 r. W dniu 10.12.2014 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 26.01.2015 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

W związku z przeprowadzeniem, opisanej powyżej, procedury formalno-prawnej przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznaje się za uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »