| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/114/15 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się tekst jednolity uchwały Nr LVI/1064/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 125, poz. 1245) zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXVII/1587/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5581) i Nr XC/1868/14 z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3033), w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do uchwały.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik
do uchwały Nr VII/114/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Łodzi

ogłasza:

Tekst jednolity uchwały Nr LVI/1064/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 125, poz. 1245), ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi:

1) Nr LXXVII/1587/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5581);

2) Nr XC/1868/14 z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3033);

w brzmieniu załącznika do obwieszczenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr LVI/1064/09
RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI
z dnia 29 kwietnia 2009 r.


w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877), Rada Miejska w Łodzi[1])

uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" z siedzibą w Łodzi, zwaną dalej "Centrum".

§ 2. [2]) Przedmiotem działalności Centrum będzie wykonywanie zadań w zakresie:

1) świadczeń rodzinnych;

2) zasiłków dla opiekunów;

3) świadczeń alimentacyjnych;

4) dodatków mieszkaniowych;

5) dodatków energetycznych;

6) działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 3. 1. Centrum przejmie pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi obsługujących zadania, o których mowa w § 2 uchwały.

2. Centrum zostanie przekazane dotychczasowe wyposażenie stanowisk pracy pracowników, o których mowa w ust. 1 oraz pomieszczenia niezbędne do realizacji zadań Centrum.

§ 4. Centrum nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009 r.


Załącznik
do uchwały Nr LVI/1064/09
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

STATUT

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

PN. "CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŁODZI"


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną miasta Łodzi, funkcjonującą jako jednostka budżetowa.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Łódź.

Rozdział II
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM

§ 2. [3]) Do zadań statutowych Centrum należy realizowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego, a w szczególności:

1) obsługa osób ubiegających się o świadczenia, w tym wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji;

2) prowadzenie postępowań mających na celu ustalenie prawa do świadczeń;

3) wypłata świadczeń;

4) postępowanie w sprawach świadczeń nienależnych;

5) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych.

§ 3. Przy realizacji zadań statutowych Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz Urzędem Miasta Łodzi, Urzędem Marszałkowskim i Łódzkim Urzędem Wojewódzkim oraz innymi gminami.

Rozdział III
ORGANIZACJA CENTRUM

§ 4. Centrum realizuje swoje zadania na zlecenie Prezydenta Miasta Łodzi, który sprawuje nadzór merytoryczny nad jego działalnością.

§ 5. 1. Pracą Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch zastępców, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

2. Dyrektor Centrum zatrudniany i zwalniany jest przez Prezydenta Miasta Łodzi.

3. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi.

4. Do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Łodzi.

5. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne w sprawach dotyczących funkcjonowania Centrum.

§ 6. Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania wewnętrznych komórek organizacyjnych, zasady odpowiedzialności oraz obowiązki pracowników określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Centrum i podlegający zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 7. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Centrum.

3. Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 8. Centrum prowadzi działalność na bazie mienia nabytego oraz tego, w które zostało wyposażone.

§ 9. 1. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym.

2. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Miejska w Łodzi.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr LXXVII/1587/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r., zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Świadczń Socjalnych w Łodzi i nadania statutu jednostce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5581), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XC/1868/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2014 r., zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3033), która weszła w życie z dniem 22 sierpnia 2014 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XC/1868/14 Rady Miejskiej Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3033), która weszła w życie z dniem 22 sierpnia 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »