| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/115/15 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się tekst jednolity uchwały Nr LXXII/1370/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 306, poz. 2368), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr V/73/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 30, poz. 268) i Nr LXII/1195/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 272, poz. 2363) w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do uchwały.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik
do uchwały Nr VII/115/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Łodzi

ogłasza:

Tekst jednolity uchwały Nr LXXII/1370/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 306, poz. 2368), ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi:

1) Nr V/73/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 30, poz. 268);

2) Nr LXII/1195/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 272, poz. 2363);

w brzmieniu załącznika do obwieszczenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr LXXVII/1370/06
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 12 lipca 2006 r.


w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.[1])


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 15a w związku z art. 9 ust. 3, art. 12a ust. 2 i art. 14 ust. 2 oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 559, 567, 1198, 1443, 1644 i 1652), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. [2]) (uchylony).

§ 2. [3]) (uchylony).

§ 3. [4]) Podnosi się kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - do wysokości 160,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

§ 3a. [5]) Podnosi się kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - do wysokości 150 zł na dziecko.

§ 3b. [6]) Podnosi się od 01.01.2010 r. kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do:

1) 120 zł w przypadku dzieci wymienionych w art. 13 ust. 2 pkt 1;

2) 160 zł w przypadku dzieci wymienionych w art. 13 ust. 2 pkt 2.

§ 4. [7]) Dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości przewyższającej kwoty ustalone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) są finansowane ze środków własnych Miasta Łodzi. Środki na realizację świadczeń zostaną zabezpieczone w budżecie miasta Łodzi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr V/73/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 30, poz. 268), która weszła w życie z dniem 1 marca 2007 r.

[2]) Przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) Przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[5]) Dodany przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[6]) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr LXII/1195/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 272, poz. 2363), która weszła w życie z dniem 27 września 2009 r.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »