| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/116/15 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 25 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 9, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/588/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 131, poz. 1288), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Instytucja kultury pod nazwą "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi, utworzona z dniem 15 maja 2008 r., zwana dalej Instytucją, jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest miasto Łódź.";

2) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Instytucji jest tworzenie i upowszechnianie kultury, w szczególności poprzez prowadzenie ośrodka kulturalno-edukacyjnego i ekspozycyjnego.

2. Przedmiotem działalności Instytucji jest również realizacja projektów i zadań powierzonych przez miasto Łódź lub inne jednostki władzy publicznej, w tym zwłaszcza ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na zasadach określonych w odrębnych aktach prawnych.

3. Przedmiotem działalności Instytucji może być również działalność gospodarcza, którą Instytucja może prowadzić w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w jej statucie oraz odrębnych przepisach.

4. Instytucja nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 4. Miasto Łódź zapewnia Instytucji środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona. Wysokość tych środków określana jest odrębnymi uchwałami i aktami prawnymi.";

3) uchyla się załącznik Nr 1 do uchwały;

4) statut "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do uchwały Nr VII/116/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 lutego 2015 r.
------------------------------
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/588/08
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 9 kwietnia 2008 r.

STATUT
"EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Instytucja kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi, zwana dalej Instytucją, jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Łódź. Instytucja działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej ustawą;

2) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Instytucja posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto Łódź pod numerem RIK/2/08.

2. Instytucja działa we własnym imieniu i na własny rachunek.

§ 3. 1. Siedzibą Instytucji jest Łódź.

2. Terenem działania Instytucji jest miasto Łódź.

3. Instytucja może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

4. Instytucja używa pieczęci z napisem "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi.

§ 4. Nadzór nad Instytucją sprawuje Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi właściwej w sprawach kultury.

Rozdział 2
Zakres działalności

§ 5. 1. Przedmiotem działalności Instytucji jest tworzenie i upowszechnianie kultury, w szczególności poprzez prowadzenie ośrodka kulturalno-edukacyjnego i ekspozycyjnego, realizującego następujące działania:

1) prowadzenie na obszarze kompleksu budynków EC1 - Zachód interaktywnego Centrum Nauki i Techniki poprzez:

a) zachowanie i kultywowanie industrialnego dziedzictwa obiektów EC1 - Zachód,

b) dokumentowanie i upamiętnianie myśli technicznej,

c) popularyzowanie wiedzy na temat zjawisk fizycznych i chemicznych,

d) popularyzowanie wiedzy z zakresu nauki i techniki, zwłaszcza w zakresie procesów wytwarzania i przetwarzania energii,

e) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie nauk przyrodniczych,

f) popularyzowanie wiedzy współczesnej, w tym obrazowanie i prezentację postępów wiedzy i nauki oraz rozwoju ludzkich umiejętności,

g) prowadzenie działalności wystawienniczej, zarówno w formie ekspozycji stałych i czasowych, przybliżających i obrazujących dorobek nauk przyrodniczych, jak również wybranych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych i społecznych;

2) podejmowanie na terenie kompleksu budynków EC1 - Wschód działań kulturalno-artystycznych poprzez:

a) zachowanie i kultywowanie industrialnego dziedzictwa obiektów EC1 - Wschód,

b) tworzenie warunków do realizacji produkcji filmowych i dźwiękowych,

c) realizację funkcji edukacyjnych obiektu w tym tworzenie, organizowanie i rozwój pracowni warsztatowych oraz działań w zakresie dziedzin sztuki, związanych z: filmem, filmowymi technikami cyfrowymi, efektami specjalnymi, animacją, ceramiką, szkłem, tapicerką, biżuterią, rzeźbą, designem, ślusarstwem, stolarstwem, fotografią, baletem, tańcem, malarstwem, choreografią, scenografią,

d) realizację na terenie obiektów EC1 - Wschód działań o charakterze warsztatów, paneli dyskusyjnych, spotkań, seminariów, konferencji,

e) prowadzenie wystaw prac artystycznych.

2. Przedmiotem działalności Instytucji jest także organizacja lub wspieranie, współdziałanie i koordynacja wszelkich innych wydarzeń kulturalnych, w szczególności poprzez:

1) organizowanie festiwali, wystaw i innych imprez kulturalnych;

2) nawiązywanie kontaktów i wymianę dorobku kulturalnego z partnerami krajowymi i zagranicznymi;

3) upowszechnianie nauki, sztuk plastycznych, muzycznych, działań multimedialnych i audiowizualnych;

4) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie kultury i sztuki, w tym szeroko pojętej sztuki filmowej;

5) wspieranie i promocję twórców;

6) produkcję i koprodukcję filmów;

7) udzielanie kompleksowego wsparcia produkcjom audiowizualnym.

3. Na zasadach określonych szczegółowo w odrębnych aktach prawnych, Instytucja może realizować także projekty i zadania powierzone przez miasto Łódź lub inne jednostki władzy publicznej, w tym zwłaszcza ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 6. Instytucja realizuje zadania określone w § 5, w szczególności poprzez:

1) współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami;

2) współpracę z organizacjami krajowymi lub zagranicznymi o tym samym lub podobnym profilu działalności;

3) zawieranie umów i porozumień określających sposoby i warunki realizacji wybranych działań zmierzających do realizacji zadań statutowych;

4) prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych;

5) organizowanie warsztatów, konkursów, koncertów, przedstawień oraz innych imprez mających na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz promocję artystów;

6) wydawanie broszur, publikacji związanych z zadaniami Instytucji;

7) gromadzenie wyposażenia, urządzeń i wszelkiego rodzaju eksponatów, jak też praw i wartości niematerialnych przydatnych dla realizacji zadań statutowych.

§ 7. 1. Instytucja może dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą, a w szczególności w zakresie:

1) wynajmu, dzierżawy lub innych form udostępniania składników majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw i wartości niematerialnych Instytucji;

2) działalności reklamowej i promocyjnej;

3) wytwarzania i sprzedaży artykułów promocyjnych;

4) działalności szkoleniowej, organizowania kursów, wykładów oraz innych podobnych form takiej aktywności;

5) organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych;

6) prowadzenia działalności wydawniczej;

7) świadczenia usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych;

8) realizacji imprez zleconych (okolicznościowych, otwartych i zamkniętych, okresowych lub doraźnych oraz innego rodzaju podobnych przedsięwzięć);

9) świadczenia usług gastronomicznych;

10) innych działalności, jeśli nie pozostaje to w sprzeczności z działalnością statutową.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, winna być prowadzona z zachowaniem wymogów określonych odrębnymi przepisami.

3. Wpływy z działalności, o której mowa w ust. 1, stanowią przychody Instytucji i są przeznaczane na działalność statutową.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§ 8. 1. Instytucją zarządza dyrektor.

2. Dyrektor organizuje działalność Instytucji, odpowiada za jej majątek oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Instytucji, w tym także czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

4. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Łodzi w trybie określonym ustawą.

5. Organem doradczym dyrektora jest Rada Programowa, powoływana przez dyrektora. Skład Rady Programowej ustala dyrektor po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Łodzi. Organizację i sposób działania Rady Programowej określi uchwalony przez nią regulamin zatwierdzony przez dyrektora po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Łodzi.

6. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Łodzi oraz opinii działających w Instytucji organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 9. 1. Instytucja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, ustalonego przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu organizatora na zasadach określonych w ustawie.

2. Instytucja sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877).

3. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Prezydent Miasta Łodzi lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta Łodzi.

4. Wyboru biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Instytucji dokonuje Prezydent Miasta Łodzi.

5. Instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

§ 10. Źródłami finansowania Instytucji są w szczególności:

1) dotacje podmiotowe;

2) dotacje celowe na realizację zadań i programów;

3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

4) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, sprzedaży biletów wstępu i innych opłat z tytułu prowadzonej działalności;

5) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

6) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Zmiany statutu są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

2. Każda zmiana w statucie podlega wpisowi do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto Łódź.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »