| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6/30/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 25 lutego 2015r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Agnieszka Kamyczek - Maszewska
2. Beata Kaczmarek 9. Bogusław Wenus
3. Ewa Śpionek 10. Grażyna Kos
4. Iwona Kopczyńska 11. Barbara Polowczyk
5. Anna Kaźmierczak 12. Paweł Dobrzyński
6. Wojciech Newereńczuk 13. Józefa Lucyna Michejda
7. Bogdan Łągwa 14. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 roku uchwały nr IV/27/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 23 stycznia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, działając na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. nr 55, poz.577 z późn.zm.).
Kolegium uchwala, co następuje:

Z powodu naruszenia prawa tj. § 34 w związku z §143 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2002, nr 100, poz.908) oraz w związku z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.87), stwierdza się nieważność uchwały IV/27/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 23 stycznia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 roku Rada Gminy w Parzęczewie podjęła uchwałę IV/27/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 23 stycznia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (zwanej dalej uchwałą), na których zamieszkują mieszkańcy (uchwała wpłynęła do Izby w dniu 2 lutego 2015 roku). Załącznikiem do tejże uchwały jest wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze wobec uchwały nr IV/27/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 23 stycznia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zapraszając przedstawicieli jednostki. W posiedzeniu Kolegium przedstawiciele jednostki nie uczestniczyli.

W wyniku analizy uchwały, Kolegium Izby ustaliło, co następuje:

Z §143 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" wynika, że do aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem §132, w dziale II oraz w dziale I rozdziały 2-7, a do przepisów porządkowych - również w dziale I rozdział 9, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Zatem do aktów prawa miejscowego ma zastosowanie zasada wyrażona w § 34 rozporządzenia Rady Ministrów, z której wynika, że nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje taką możliwość. Z kolei art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 17 stycznia 2015 roku - zawiera postanowienia o zachowaniu mocy dotychczasowych aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art.4, art.6i, art.6n, art.6r ust.3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Z powyższego wynika, że ustawa nie przewiduje możliwości nowelizowania uchwał zachowanych czasowo, jak również, że uchwały rady określające wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą obowiązywać przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku. Oznacza to również, że w okresie tych 18 miesięcy mogą zostać podjęte nowe uchwały określające wzory deklaracji.

W ocenie Kolegium badana uchwała pozostaje w sprzeczności z § 34 w związku z §143 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej oraz w związku z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bowiem dokonuje w sposób nieuprawniony zmiany uchwały Nr XXXIV/267/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Z wyżej wymienionych powodów, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »