| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6/31/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 25 lutego 2015r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Agnieszka Kamyczek - Maszewska
2. Beata Kaczmarek 9. Bogusław Wenus
3. Ewa Śpionek 10. Grażyna Kos
4. Iwona Kopczyńska 11. Barbara Polowczyk
5. Anna Kaźmierczak 12. Paweł Dobrzyński
6. Wojciech Newereńczuk 13. Józefa Lucyna Michejda
7. Bogdan Łągwa 14. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 roku Uchwały Rady Gminy Lutomiersk Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 4 lutego 2015 roku, działając na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu naruszenia prawa, tj. art. 6 k ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) stwierdza się nieważność Uchwały Rady Gminy Lutomiersk Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2015 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi doręczono Uchwałę Rady Gminy Lutomiersk Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
W § 1 badanej Uchwały postanowiono: "Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2." W § 2 Uchwały Rada Gminy Lutomiersk określiła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 7 zł za miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, zaś w § 3 Uchwały ustalono stawkę opłaty w sytuacji, w której odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 10 zł za miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W toku badania przedmiotowej Uchwały Kolegium Izby zważyło, co następuje:

Stosownie do art. 6 k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustala stawkę takiej opłaty, przy czym dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy. W myśl art. 6j ust. 1 pkt 1 tej ustawy, w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

W ocenie Kolegium Izby, wskutek postanowienia zawartego w § 1 przedmiotowej Uchwały, Rada Gminy Lutomiersk dokonała modyfikacji metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawężając wybraną przez siebie metodę w ten sposób, że odniosła ją tylko do stawki opłaty ustalonej w §2, czyli do nieruchomości, w których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Powołany wyżej art. 6 k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera upoważnienie dla rady gminy jedynie do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie stanowi on natomiast podstawy dla rady do modyfikacji metody wynikającej z ww. ustawy. Z kolei z brzmienia art. 6 j ust. 1 pkt 1 wynika, że określona w nim metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnosi się do każdej nieruchomości zamieszkałej, a więc nie tylko do nieruchomości, z której odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zwrócić również należy uwagę, że przepis art. 6 j ust. 1 pkt 1 dotyczy każdej stawki opłaty (posłużono się terminem "stawka"), a więc zarówno stawki opłaty ustalonej dla nieruchomości na których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, jak i nieruchomości, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Rada gminy dokonując wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 powinna zatem odnieść ją zarówno do stawki ustalonej dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, jak i do tych, na których nie będzie następowało selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych. W tym stanie rzeczy, Rada Gminy Lutomiersk dokonując w §1 przedmiotowej Uchwały nieuprawnionego zawężenia metody określonej w art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez odniesienie jej tylko do stawki określonej dla nieruchomości, na których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, naruszyła art. 6 k ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »