| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7/33/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 4 marca 2015r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Agnieszka Kamyczek - Maszewska
2. Beata Kaczmarek 9. Józefa Lucyna Michejda
3. Ewa Śpionek 10. Bogusław Wenus
4. Iwona Kopczyńska 11. Grażyna Kos
5. Anna Kaźmierczak 12. Barbara Polowczyk
6. Wojciech Newereńczuk 13. Paweł Dobrzyński
7. Bogdan Łągwa 14. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. Uchwały Nr VI/94/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 6 lutego 2015 roku, działając na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1ustawy ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 1113 ze zm.) art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu naruszenia prawa tj., art. 6 k ust. 2, art. 6 j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późniejszymi zmianami) stwierdza się nieważność Uchwały Nr VI/94/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
UZASADNIENIE

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze w zakresie Uchwały Nr VI/94/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- zwanej dalej "uchwałą"- zapraszając na posiedzenie w dniu 4 marca 2015 roku przedstawicieli jednostki. W posiedzeniu Kolegium uczestniczyli Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi oraz Przedstawiciele Prezydenta Miasta Łodzi.

Na podstawie przedłożonej uchwały, wniosku o wszczęcie postępowania i stwierdzenia nieważności uchwały złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Łodzi, dokumentów przesłanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi (pisma Nr DPr-BRM-VI.0004.9.2015 z dnia 13 i 20 lutego 2015) oraz dodatkowych informacji tj. "Kalkulacji stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązującej)- zwanej dalej "kalkulacją" sygnowanej przez Skarbnika Miasta, Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansowego jak również wyjaśnień składanych przez przedstawicieli Miasta Łodzi w trakcie posiedzenia - Kolegium ustaliło, co następuje:

W przedłożonej skardze, Radni Rady Miejskiej wskazali, że przy podejmowaniu uchwały nie został wypełniony obowiązek przewidziany w art. 6 k. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- zwanej dalej "ustawą", bowiem "Prezydent Miasta Łodzi jako projektodawca nie skierowała równolegle z projektem uchwały kalkulacji stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, nie była ona również elementem uzasadnienia do projektu uchwały, nadto kompleksowa informacja w tym zakresie nie została przedłożona Radnym przy podejmowaniu tej uchwały. W skardze podniesiono również, że podstawowym argumentem za brakiem konieczności nowego skalkulowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, było to, że stawki opłaty określone w uchwale nie ulegają zmianie w stosunku do stawek poprzednio obowiązujących. W odpowiedzi na zarzuty Radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi podnosił, że konieczność podjęcia uchwały wynikała przede wszystkim z noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Nadto wskazał, iż przedmiotowa uchwała zastąpiła wcześniej podjętą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i potwierdził, że wysokość stawek miesięcznych nie uległa zmianie, zaś dochody i koszty funkcjonowania systemu ujęte zostały w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok. Informacja o kosztach funkcjonowania systemu przedstawiona została Radnym podczas posiedzeń Komisji i obrad Rady. W odpowiedzi na skargę podniesiono również, że skoro pomiędzy datą uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok, a datą podjęcia zaskarżonej uchwały upłynęło 15 dni, w którym to okresie nie doszło do zaistnienia zdarzeń mogących oddziaływać na wysokość stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, to należy przyjąć, iż kalkulacja będąca podstawą ujęcia dochodów i wydatków w budżecie 2015 roku jest nadal aktualna. W odpowiedzi na skargę wskazano ponadto, że stawki opłat dla mieszkańców oraz stawki opłat za pojemniki wynikają z kosztów funkcjonowania całego systemu i w kalkulacji stawki uwzględnione zostały wszystkie elementy, o których mowa w art. 6 k ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 6 k ust. 2 ustawy, rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d tj. koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rada określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna uwzględnić ,że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2 (zamieszkałych i niezamieszkałych), przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób. Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rada gminy bierze pod uwagę także przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Kolegium mając powyższe na względzie zważyło, co następuje:

W ocenie Kolegium treść art. 6k ust. 2 ustawy nakłada na Radę Miejską w Łodzi obowiązek uwzględnienia, przy określeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszystkich elementów wskazanych w tym przepisie. Zdaniem Kolegium w każdym przypadku, w którym ustalana jest stawka winna zostać sporządzona informacja zawierająca pełne dane, o których mowa w art. 6k ust. 2 ustawy, obwiązek ten obejmuje również sytuacje, w których projekt uchwały zakłada, iż dotychczasowe stawki nie ulegają zmianie. Kolegium nie podziela stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na skargę, że wypełnieniem obowiązku ustawowego, o którym mowa w tym przepisie, jest przedstawienie danych w trakcie prac nad budżetem Miasta na 2015 rok, bowiem procedura uchwalania budżetu jest odrębną procedurą od procedury podejmowania przedmiotowej uchwały. Planowane wydatki budżetu Miasta na 2015 rok winny pokrywać koszty funkcjonowania systemu. W ocenie Kolegium pojęcia "wydatki" i "koszty" ( o których mówi ustawa) nie są tożsame, bowiem dokonany w roku bieżącym wydatek stanowić może de facto koszt roku poprzedniego - stanowisko takie znajduje również potwierdzenie w poglądach wyrażanych w trakcie sesji Rady w dniu 30 stycznia 2015 roku (por. str 22 projektu protokołu). Kolegium wskazuje także, że adresatem kalkulacji kosztów sytemu jest w pierwszym rzędzie Rada. Stosownie bowiem do art. 6 k ust. 2 ustawy, to na Radzie ciąży obowiązek uwzględnienia wszystkich elementów wynikających z tego przepisu. W konsekwencji informacje zawarte w kalkulacji są niezbędne dla Radnych i stanowią element konieczny do podjęcia decyzji o wysokości stawek. Przy powyższym Kolegium zauważa, że prawidłowa kalkulacja winna uwzględniać tożsame okresy (np. 12 -mcy ) planowania dochodów i kosztów. W ocenie Kolegium nie można uznać by wyjaśnienia składane w trakcie sesji w dniu 30 stycznia 2015 roku przez Przedstawicieli Prezydenta czyniły zadość wymaganiom ustawy. Reasumując, mając na względzie wyniki analizy materiału zgromadzonego w toku postępowania, w ocenie Kolegium, nie można przyjąć, że podejmując uchwałę Rada zachowała wymogi określone w art. 6k ust. 2 ustawy, bowiem przy procedowaniu uchwały nie została przedstawiona Radnym informacja zgodna z treścią art. 6k ust. 2 ustawy - zatem uchwała została podjęta z naruszeniem wskazanej normy.

W § 2 pkt 3 uchwały, Rada postanowiła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za pojemnik określonej w tabelach stanowiących załączniki do uchwały. Stosownie do przepisu art. 6j ust. 3 ustawy w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności . W ocenie Kolegium postanowienie § 2 pkt 3 uchwały narusza art. 6j ust. 3 ustawy, bowiem wprowadzono w nim zapisy niezgodne z treścią przepisu ustawowego.

Z wyżej wymienionych powodów, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały.

Na marginesie niniejszej uchwały Kolegium wskazuje, że przepisy art. 6 r ust. 1aa oraz ust. 2c ustawy wprowadziły regulacje, z których wynika, iż środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jak również środki pochodzące z tych opłat, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym. Przytoczone wyżej przepisy obwiązują od dnia 1 lutego 2015 roku, co skutkuje tym, że w roku 2016 środki , które nie zostaną wykorzystane w roku 2015 będą mogły być przeznaczone jedynie na cele wskazane w ustawie. W odniesieniu do "nadwyżek" środków powstałych za lata 2013 i 2014, Izba podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 3 czerwca 2014 roku (nr WA 4120-9/2014).

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »