| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7/38/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 4 marca 2015r.


1. Beata Kaczmarek 7. Józefa Lucyna Michejda
2. Ewa Śpionek 8. Bogusław Wenus
3. Iwona Kopczyńska 9. Grażyna Kos
4. Anna Kaźmierczak 10. Barbara Polowczyk
5. Wojciech Newereńczuk 11. Paweł Dobrzyński
6. Agnieszka Kamyczek - Maszewska 12. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 roku uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Osjaków, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 ze zmianami) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami),
Kolegium uchwala, co następuje:

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Osjaków - z powodu naruszenia prawa tj. § 34 w związku z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U.2002, Nr 100, poz. 908) oraz art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 roku, poz. 87).
UZASADNIENIE

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze wobec uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Osjaków.
Analizując powyższe, Kolegium zważyło, co następuje:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2013 roku, poz.1399 i 1593) została znowelizowana ustawą z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 roku, poz. 87). Podstawą do podjęcia przedmiotowej uchwały jest przepis art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawą nowelizującą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w przepisie tym wprowadzono obowiązek uwzględnienia nowej regulacji zawartej w art. 6m ust.1a i 1b ww. ustawy. Zgodnie z tymi przepisami, deklaracja winna zawierać dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ust.1a), a rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, numer telefonu właściciela nieruchomości, adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości oraz inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego (ust.1b). Zgodnie z art. 11 ustawy nowelizującej - dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane m.in. na podstawie art.6n zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Na podstawie § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", do aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone m.in. w dziale I rozdziały 2-7 tego rozporządzenia. W świetle § 34 (dział I rozdział 5) ww. rozporządzenia, nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje taką możliwość.
Z przedstawionych regulacji wynika, że Rada Gminy w Osjakowie winna podjąć nową uchwałę w sprawie deklaracji, uwzględniającą przepisy wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, a nie dokonywać zmian we wcześniej podjętej uchwale.
W ocenie Kolegium Izby, przedmiotowa uchwała Rady Gminy w Osjakowie została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, wskazanych w sentencji tj. § 34 w związku z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" oraz art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.
Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Zastępca Prezesa RIO w Łodzi Beata Kaczmarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »