| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7/41/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 4 marca 2015r.


1. Beata Kaczmarek 7. Józefa Lucyna Michejda
2. Ewa Śpionek 8. Bogusław Wenus
3. Iwona Kopczyńska 9. Grażyna Kos
4. Anna Kaźmierczak 10. Barbara Polowczyk
5. Wojciech Newereńczuk 11. Paweł Dobrzyński
6. Agnieszka Kamyczek - Maszewska 12. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 roku uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieruszów, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 ze zmianami) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami),
Kolegium uchwala, co następuje:

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieruszów - z powodu naruszenia prawa tj. art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zmianami) w związku z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami).
UZASADNIENIE

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze wobec uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieruszów. W podstawie prawnej uchwały powołano m.in. przepis art. 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. W świetle tego przepisu, zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust.4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. W oparciu o ust.4 art. 403 ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców; 2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Wieruszowie nie spełnia wymogów wyżej wymienionych przepisów prawa. Zgodnie z §2 ust.1 załącznika nr1 do uchwały "o dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna (nie występująca w charakterze przedsiębiorcy), która jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, bądź posiadaczem samoistnym nieruchomości, z której pochodzą wyroby zawierające azbest". Zdefiniowanie w taki sposób podmiotów uprawnionych do ubiegania się o uzyskanie dotacji nie spełnia wymogów wskazanych wyżej przepisów prawa. W ocenie Kolegium Izby, krąg podmiotów określony w przedmiotowej uchwale winien być zgodny z postanowieniami ust. 4 art.403 ustawy Prawo ochrony środowiska. Ustawodawca nie przekazał bowiem organowi stanowiącemu (radzie miejskiej) żadnych kompetencji do modyfikowania tego przepisu. Upoważnienie zawarte w ust.5 art.403 ustawy Prawo ochrony środowiska pozwala na uchwalenie katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację, zgodnie z dyspozycją ust.4 art. 403 powyższej ustawy.

W §7 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały postanowiono, że "gmina dokona zapłaty należności za wykonanie prac bezpośrednio na rzecz wykonawcy, w wysokości zgodnej z postanowieniami umowy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest". Z powyższego wynika, że zapłata za wykonanie prac zostanie dokonana przez Gminę na rzecz wykonawcy. Natomiast w świetle przytoczonego wyżej przepisu, dotację winien otrzymać podmiot, o którym mowa w art. 403 ust. 4 ustawy, a w przedmiotowej uchwale winny być określone zasady rozliczania udzielonej dotacji. Zdaniem Kolegium, art. 403 ust.5 ustawy Prawo ochrony środowiska nie stanowi podstawy prawnej dla przedstawionego w badanej uchwale sposobu finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i tym samym podjęta uchwała pozostaje w sprzeczności z art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 126 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Zastępca Prezesa RIO w Łodzi Beata Kaczmarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »