| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy w Osjakowie

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Osjaków, udostępnione operatorom i przewoźnikom zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych o których mowa w § 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Osjakowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie


Ryszard Drutowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy w Osjakowie
z dnia 13 marca 2015 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom

Lp.

Miejscowość

Nazwa przystanku

Proponowane uszczegółowienie nazwy
przystanku

Typ drogi

Nr drogi

Liczba przystanków

1.

Chorzyna

Chorzyna-Kościół

Chorzyna - Kościół

gminna

117303E

1

2.

Krzętle

Krzętle

Krzętle

gminna

117303E

1

UWAGA!

Lokalizacja oraz numery przystanków komunikacyjnych wyszczególnionych w powyższej liście mogą ulegać zmianom w wyniku zarówno stałych, jak i czasowych zmian układu komunikacyjnego i drogowego.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie


Ryszard Drutowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy w Osjakowie
z dnia 13 marca 2015 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów - wsiadanie i wysiadanie pasażerów.

3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie.

4. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych w szczególności powinno:

1) odbywać się według uzgodnionego rozkładu jazdy;

2) zapewnić innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach;

3) umożliwić pasażerom bezpieczne wsiadanie i wysiadanie;

4) następować wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów.

5. Na przystankach zabrania się:

1) postoju ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów;

2) umieszczania bez zgody właściciela lub zarządzającego plakatów, ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

6. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązani są do uzyskania od właściciela lub zarządzającego przystankami uzgodnienia w szczególności w zakresie:

1) ilości przystanków komunikacyjnych, z których mogą korzystać;

2) treści, wymiarów, wyglądu, sposobu i miejsca umieszczania informacji z rozkładem jazdy.

7. Umieszczanie informacji z rozkładem jazdy oraz utrzymanie jej w należytym stanie estetycznym i technicznym należy do korzystającego operatora lub przewoźnika.

8. Udostępnianie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;

2) wykaz obsługiwanych przystanków wraz z rozkładem jazdy.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie


Ryszard Drutowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »