| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122),

Rada Miejska w Zelowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, następujące terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych lub niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, uiszcza się z dołu za poprzedni miesiąc kalendarzowy, do 10 dnia każdego miesiąca;

2) za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się z dołu za poprzedni rok kalendarzowy, do dnia 10 stycznia każdego roku.

§ 2. 1. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Zelowie przy ul. Żeromskiego 23, w drodze inkasa za pośrednictwej wyznaczonych inkasentów lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Zelów.

2. Numer rachunku bankowego podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Zelów http://www.zelow.pl.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 15 marca 1013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1013 r. poz. 2634) zmieniona uchwałą NR XXXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2636).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie


Agnieszka First

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »