Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/54/15 Rady Gminy Andrespol

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/293/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Andrespol na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 13a § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXX/293/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrespol na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następujące zmiany na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku:

1) w obwodzie głosowania nr l dotychczasową nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej "Ochotnicza Straż Pożarna w Andrespolu ul. Ceramiczna l", zmienia się i wprowadza się nazwę "Samorządowe Przedszkole w Andrespolu ul. Ceramiczna 4", zgodnie z brzmieniem załącznika nr l do niniejszej uchwały;

2) w obwodzie głosowania nr 2 dotychczasową nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej "Ochotnicza Straż Pożarna w Andrespolu ul. Ceramiczna l", zmienia się i wprowadza się nazwę "Samorządowe Przedszkole w Andrespolu ul. Ceramiczna 4", zgodnie z brzmieniem załącznika nr l do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXX/293/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrespol na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następujące zmiany w granicach następujących obwodu:

1) w obwodzie głosowania nr 8 dodaje się ulicę Bartniczą;

2) w obwodzie głosowania nr 13 dodaje się ulicę Czajewskiego;

3) w obwodzie głosowania nr 14 dodaje się ulicę Boczną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol


Jan Woźniak


Załącznik do Uchwały Nr VI/54/15
Rady Gminy Andrespol
z dnia 24 marca 2015 r.

Podział Gminy Andrespol na obwody głosowania

Nr obwód głosów

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowych Komisji Wyborczych

1

Część sołectwa Andrespol obejmująca ulice:

Brzezińska; Ceramiczna; Chopina; Fabryczna; Krótka; Marysińska; Paderewskiego; Projektowana; Rokicińska: nieparzyste: 127- 129; Stawowa; Świtezianki; Turystyczna; Wieniawskiego; Zdrojowa; Źródlana.

Samorządowe Przedszkole w Andrespolu
ul. Ceramiczna 4

2

Część sołectwa Andrespol obejmująca ulice:

Czajewskiego; Czarnieckiego; Fredry; Grota Roweckiego; Kościelna: Łanowa; Młynarska; Prusa Rokicińska: nieparzyste 131-l45B, 146A, 147-156C; Różana; Rzeźna; Teligi; Wysoka: 21-26.

Samorządowe Przedszkole w Andrespolu
ul. Ceramiczna 4

3

Część sołectwa Andrespol obejmująca ulice:

Elizy Orzeszkowej; G. Zapolskiej; Jęczmienna; Niska; Pokojowa; Rokicińska: parzyste 130- 146, parzyste: 146B-146F; Urocza; Wysoka: 1-20A; Żytnia.

Urząd Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126

4

Część sołectwa Andrespol obejmująca ulice:

Głogowa; Grodzka; Krzywa; Lipowa; Mała; Patriotyczna; Podolska; Rokicińska: 103-124; Świerczewskiego; Tuszyńska, Zaułek; Zduńska.

Urząd Gminy w Andrespolu
ul. Rokicińska 126

5

Sołectwo Bedoń Przykościelny

Dom Parafialny w Bedoniu Przykościelnyrn
ul. Kościelna 25

6

Sołectwo Bedoń Wieś i sołectwo Nowy Bedoń

Ochotnicza Straż Pożarna w Bedoniu Wsi
ul. Słowiańska 11

7

Sołectwo Janówka

Rada Sołecka w Janówce
ul. Główna 53

8

Cześć sołectwa Justynów obejmująca ulice:

Akacjowa; Bartnicza; Cienista; Daszyńskiego: 39-86; Długa; Hulanka: 1-35; Korczaka; Księdza Ciesielskiego; Kwiatowa; Letniskowa; Łódzka: 41-66; Makowa; Malinowa; Moniuszki; Nowa: 1-58; Piaskowa; Piękna; Plażowa; Podgórna; Polna; Spacerowa; Tulipanowa; Wesoła; Wypoczynkowa.

Szkoła Podstawowa w Justynowie
ul. Łódzka 17

9

Część sołectwa Justynów obejmująca ulice:

1-Go Maja; Bedońska; Bukowa: 19-19A; Dobra; Główna: 1-36; Górna; Graniczna; Jordanowska; Kasprzaka: Kolejowa; Kresowa; Lawendowa; Ludowa; Łąkowa; Ogrodowa; Orzechowa; PKWN; Północna; Robotnicza; Słoneczna; Struga; Wczasowa; Wspólna; Zachodnia; Zielona.

Szkoła Podstawowa w Justynowie
ul. Łódzka 17

10

Część sołectwa Justynów obejmująca ulice:

Bukowa: 79-107; Cicha; Daszyńskiego: 1A-33; Główna: 38-82B; Hulanka: 37-6 1; Jeżynowa; Kręta; Krótka; Krzywa; Leśna; Łódzka: 1-39; Mickiewicza; Modra; Nowa: 67/69-108/110; Południowa; Reymonta; Rzemieślnicza; Słowackiego; Staszica; Wiosenna.

Szkoła Podstawowa w Justynowie
ul. Łódzka 17

11

Sołectwo Stróża

Świetlica Środowiskowa w Stróży
ul. Tuszyńska 148

12

Sołectwo Kraszew i cześć sołectwa Wiśniowa Góra obejmująca ulice:

1-Go Maja; Klonowa; Nowotki; Parkowa; Szkolna; Tuszyńska: 32-65; Zubrzyckiego.

Gimnazjum w Wiśniowej Górze
ul. Tuszyńska 3 2

13

Część sołectwa Wiśniowa Góra obejmująca ulice:

Błotnista; Brzozowa; Buczka; Czajewskiego; Feliksińska; Kraszewskiego; Lecznicza; Piekarnicza; Sąsiedzka; Szarotki; Tuszyńska: 66-100, nieparzyste: 107-l17; Zagajnikowa.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze
ul. Tuszyńska 64

14

Część sołectwa Wiśniowa Góra obejmująca ulice:

Akacjowa; Aleja Róż; Boczna; Borowa; Gimnastyczna; Kolarska; Kolorowa; Konopnickiej; Oficerska; Podleśna; Prywatna; Sosnowa; Topolowa; Tuszyńska: parzyste: 102-114, 121-163; Tyrolska; Wspólna.

Hala Sportowa "GOSiR" w Wiśniowej Górze
ul. Tuszyńska 113


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 oraz Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180) - Wójt przekłada Radzie Gminy Andrespol wnioski dotyczące zmian siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, których można dokonać najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. Z uwagi na fakt, że w dniu 10 maja 2015 roku będą przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwych warunków głosowania i pracy członkom Komisji Obwodowych - zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych jest uzasadniona. Dotychczasowa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr l i Nr 2 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrespolu będzie zajęta na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie od 09 do 26 maja 2015r. Nowe siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie poprzedniej siedziby i spełniają wymogi lokali wyborczych oraz są dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wprowadzone zmiany w granicach obwodu głosowania nr 8, nr 13, nr. 14 po przez dodanie nowych nazw ulic nie spowoduje zmian w granicach okręgu wyborczego.


[1]] Zm. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe