Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/63/15 Rady Gminy Andrespol

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 20 c ust. 4 i 6, art. 20 t ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala określa kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje sie nastepujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów:

1) dziecko pięcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dziecko czteroletnie mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania - 5 pkt;

2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje pobyt w placówce oświatowej - przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Andrespol - 5 pkt;

3) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze lub uczą w trybie dziennym, potrzebujące całodziennej opieki przedszkolnej - 3 pkt;

4) dziecko, które w poprzednich rekrutacjach ubiegało się o przyjęcie do placówek przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Andrespol a nie zostało przyjęte z powodu braku miejsc - 3 pkt.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wójewództwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol


Jan Woźniak


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli. W myśl art. 20 c ust. 1 ww. ustawy do publicznego przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie nastepujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywania kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastepczą.

Nowelizacja ta nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, z uwzględnieniem zapewnienia ja najpełnienjszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria dodatkowe znajdują zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie.

W związku z powyższym podjecie uchwały jest uzasadnione.


[1]] Zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe