Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/50/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 roku poz. 549, 645, 1318 z 2014 r., poz. 379, 1072 ) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U z 2013 r., poz. 217 z 2014 r., poz. 24, 323, 619, 1146, 1491, 1138, 1626)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVI/227/12 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim wprowadza się następujące zmiany:

1) §8 otrzymuje nowe brzmienie:

Zakład realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej i specjalistycznej

opieki medycznej, a także medycyny szkolnej oraz innych świadczeń zdrowotnych

w miarę potrzeb leczniczych i posiadanych środków.

2 Przychodnia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki , ul Marii Skłodowskiej-Curie 1 udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) lekarza POZ;

2) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

3) położnej podstawowej opieki zdrowotnej;

4) kardiologii;

5) medycyny pracy;

6) medycyny sportowej;

7) dermatologii;

8) wenerologii;

9) neurologii;

10) gruźlicy i chorób płuc;

11) położnictwa i ginekologii;

12) chirurgii ogólnej;

13) chirurgii urazowo-ortopedycznej;

14) okulistyki;

15) otorynolaryngologii;

16) urologii;

17) endokrynologii;

18) zdrowia psychicznego;

19) terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;

20) rehabilitacji narządów ruchu;

21) pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;

22) stomatologii;

23) ortodoncji;

24) diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

25) profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

3. Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim Aleksandrów Łódzki ul. Dmowskiego 1, udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) lekarza POZ;

2) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

3) położnej podstawowej opieki zdrowotnej;

4) położnictwa i ginekologii.

4. Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim , Bełdów 43 A, udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) lekarza POZ;

2) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

3) diagnostyki obrazowej;

4) położnictwa i ginekologii;

5) stomatologii;

6) rehabilitacji narządów ruchu;

7) medycyny szkolnej.

5. Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim , Prawęcice udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) lekarza POZ;

2) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

6. Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim , Rąbień AB 59 udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji narządów ruchu.";

2) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim obejmuje następujące jednostki i komórki :

1) Przychodnia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, a w niej:

a) Poradnia lekarza POZ,

b) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

c) Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

d) Punkt szczepień,

e) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

f) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

g) Poradnia kardiologiczna,

h) Poradnia medycyny pracy,

i) Poradnia medycyny sportowej,

j) Poradnia dermatologiczna,

k) Poradnia wenerologiczna,

l) Poradnia neurologiczna, w tym poradnia leczenia bólu,

m) Poradnia gruźlicy i chorób płuc,

n) Poradnia położniczo - ginekologiczna,

o) Poradnia chirurgii ogólnej,

p) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

q) Poradnia okulistyczna,

r) Poradnia otorynolaryngologiczna,

s) Poradnia urologiczna,

t) Poradnia endokrynologiczna,

u) Poradnia zdrowia psychicznego,

v) Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,

w) Poradnia rehabilitacji,

x) Poradnia stomatologiczna,

y) Poradnia ortodontyczna,

z) Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa,

aa) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej,

bb) Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe,

cc) Pracownia USG,

dd) Pracownia protetyki stomatologicznej,

ee) Laboratorium Analityczne Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1,

ff) Poradnia rehabilitacji, Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6,

gg) Pracownia fizjoterapii,

hh) Pracownia fizykoterapii,

ii) Pracownia kinezyterapii,

jj) Pracownia hydroterapii,

kk) Pracownia masażu leczniczego,

ll) Ośrodek rehabilitacji dziennej,

mm) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul. Waryńskiego 22/26,

nn) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego, ul. Bankowa 7/11,

oo) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Wyzwolenia 3,

pp) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Rąbień, Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, ul. Słowiańska 5,

qq) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, ul. Łęczycka 1,

rr) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5,

ss) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego, ul. Franciszkańska 14/16,

tt) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Prywatne Gimnazjum o Profilu Katolickim "SCHOLAR", ul. Waryńskiego 22/26,

uu) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Prywatne Liceum Ogólnokształcące "ERAZMUS", ul. Waryńskiego 22/26.

2) Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki ul. Dmowskiego 1, a w niej:

a) Poradnia lekarza POZ,

b) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

c) Punkt szczepień,

d) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy,

e) Punkt pobrań materiałów do badań,

f) Poradnia położniczo - ginekologiczna;

3) Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Bełdów 43 A, a w niej:

a) Poradnia lekarza POZ,

b) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

c) Punkt szczepień,

d) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy,

e) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

f) Punkt pobrań materiałów do badań,

g) Pracownia USG,

h) Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe,

i) Poradnia położniczo - ginekologiczna,

j) Poradnia stomatologiczna,

k) Poradnia rehabilitacji,

l) Pracownia fizjoterapii,

m) Pracownia fizykoterapii,

n) Pracownia kinezyterapii,

o) Pracownia masażu leczniczego;

4) Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim Prawęcice, a w niej:

a) Poradnia lekarza POZ,

b) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

c) Punkt szczepień,

d) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy;

5) Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim , Rąbień AB 59, a w niej:

a) Poradnia rehabilitacji,

b) Pracownia fizjoterapii,

c) Pracownia fizykoterapii,

d) Pracownia kinezyterapii,

e) Pracownia hydroterapii,

f) Pracownia masażu leczniczego,

g) Ośrodek rehabilitacji dziennej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim


Małgorzata Grabarczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe