| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/15 Rady Miejskiej Biała Rawska

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, dla których Gmina Biała Rawska jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku
z art. 20c ust. 6, w związku z art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290. Poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli, dla których Gmina Biała Rawska jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów,
o których mowa w § 1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała Rawska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Rawskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sylwester Brzeziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/39/15
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia 24 lutego 2015 r.

KRYTERIA DODATKOWE ORAZ PUNKTY PRZYZNAWANE ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA W PRZYPADKU NABORU DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Lp

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1

Rodzice świadczą pracę na podstawie umowy w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą działalność gospodarczą lub pracują we własnym gospodarstwie rolnym

5-10 pkt
(5 pkt-1 rodzic pracuje, 10 pkt - 2 rodziców pracuje)

Dokument potwierdzający zatrudnienie (od każdego
z rodziców/prawnych opiekunów): zaświadczenie z zakładu pracy,
w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym-nakaz płatniczy (decyzja) o podatku rolnym

2

Czas pobytu dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej
5 godzin dziennie

0-20 pkt
(5 pkt za każdą 1h powyżej 5h dziennie)

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5h dziennie

3

Dzieci, których rodzic pracuje na terenie Miasta lub Gminy Biała Rawska a zamieszkujący
w Gminie Biała Rawska lub
w innej gminie

5 pkt

Dokument potwierdzający zatrudnienie

4

Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do przedszkola/szkoły podstawowej (do której rodzic złożył dokumenty rekrutacyjne)

5 pkt

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej jednostki

Łączna, max. liczba punktów przyznawanych na II etapie rekrutacji wynosi 40 pkt.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »