Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy i Miasta Błaszki

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Błaszki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (j.t. z 2013 r. poz. 594, 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181 poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Gminy i Miasta Błaszki uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Błaszki;

2) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do przedszkola.

§ 2. Ustala się kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji dzieci do przedszkoli:

1) dziecko obojga rodziców pracujących w systemie dziennym - 5 pkt;

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola lub szkoły podstawowej - 4 pkt;

3) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin - 5 pkt;

4) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy i Miasta Błaszki - 4 pkt.

§ 3. Określa się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, o których mowa w § 2:

1) zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu;

2) oświadczenie rodzica;

3) deklaracja rodzica we wniosku;

4) oświadczenie rodzica.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki


Agnieszka Bieńkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe