| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Buczek

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Buczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, z 2014 r. poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Buczek, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki.

§ 2. Korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole, oddział przedszkolny w szkołach podstawowych, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o których mowa w § 1 ust. 1, jest odpłatne.

§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w §2 ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 podlega waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz deklarowanej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych ponad wymiar zajęć realizowanych bezpłatnie.

§ 4. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za usługi opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez przedszkola, o których mowa w § 2, określa zarządzenie dyrektora placówki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »