Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Dobryszyce

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072 ) oraz art.20c ust.4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44,poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz.941, poz.979; z 2013 r. poz.87, poz.827, poz. 1191, poz.1265, poz.1317, poz.1650; z 2014 r. poz.7, poz.290, poz.538, poz.598, poz.642, poz.811, poz.1146, poz.1198, poz.1877 ) Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dodatkowe kryteria i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobryszyce:

1) dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących na cały etat lub 1/2 etatu, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 1 pkt;

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczać do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej - 1 pkt;

3) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły na terenie Gminy Dobryszyce - 1 pkt;

4) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin - 1 pkt;

5) dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata - 1 pkt.

§ 2. Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia dodatkowych kryteriów stosowanych dla potrzeb rekrutacji w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobryszyce:

1) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, że pracują, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;

2) oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko, że pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;

3) oświadczenie, że rodzeństwo dziecka uczęszcza do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej;

4) oświadczenie, że rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły na terenie Gminy Dobryszyce.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach


Janusz Kwiecień

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe