Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz.645, poz.1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877) oraz art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz liczbę punktów za kryteria:

1) dziecko, które w przyszłym roku będzie podlegało rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu - 10 punktów;

2) dziecko zamieszkuje w odległości do 3 km od placówki - 8 pkt.;

3) kandydat będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej (8 i więcej godz. dziennie) - dotyczy tylko Przedszkola Samorządowego w Drzewicy - 5 pkt.;

4) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem ośrodka pomocy społecznej (z art. 7 ustawa o pomocy społecznej) - 4 pkt.;

5) dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 3 pkt.;

6) rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek - 1 pkt.

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od placówki oświatowej, do której ubiega się o przyjęcie;

2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

3) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

4) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;

5) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

6) orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia;

7) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

2. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego § 1 pkt 6 potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Marian Kalużny


Uzasadnienie

do uchwały nr VI/39/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 7, z późn. zm.), jako wykonanie postanowień Trybunału Konstytucyjnego wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Konsekwencją tych zmian jest fakt, że obecnie zasady rekrutacji oraz kryteria stosowane na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego określone zostały w ustawie z dnia 7 września 1992 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz, 2572, z późn zm.), a dla drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego kryteria ustalają organy prowadzące publiczne przedszkola.

Zgodnie z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalne potrzeby społeczne. Organ prowadzący określa także liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne dla potwierdzenia spełniania kryterium.

Przedstawione w uchwale kryteria, jakie mają być stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego w Gminie i Mieście Drzewica, powstały w wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 6 - 18 lutego 2015 roku oraz wniosków zgłaszanych przez dyrektorów placówek oświatowych. Zaproponowane w ankietach kryteria uwzględniały uwagi Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Drzewicy oraz zasady rekrutacji wykorzystane już w roku 2014/2015 i są zgodne z założeniami ustawodawcy o organizacji wychowania przedszkolnego.

Dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium zostały określone z zachowaniem zasady ograniczenia wysiłku zgromadzenia potrzebnych dokumentów, ale także rzetelnego wiarygodnego potwierdzenia danych, na podstawie których uznaje się pierwszeństwo jednego kandydata przed drugim.

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym przedszkolom i szkołom przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe