| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 i poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 5, art. 15 ust. 2 oraz art. 16 ust. 1, 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13; z 2012 roku Nr 228, poz. 1368; z 2014 roku poz. 423, poz. 915) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Koluszki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koluszki i nadaje się im numery, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się zasady i warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koluszki, ustala się stawkę opłat w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 4. Określa się druk kwartalnej informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystankach komunikacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, którą są zobowiązani składać przewoźnicy, operatorzy korzystający z tych przystanków. Druk stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVIII/157/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 17 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/157/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 7. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach


Anna Szostak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 16 lutego 2015 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, wiat, zadaszeń oraz słupów oznakowanych rozkładami jazdy na terenie Gminy Koluszki.

L.p.

Lokalizacja przystanku

Kategoria drogi

Numer przystanku

1.

Koluszki ul. 3 Maja (ul. 3 Maja/ Dworzec PKP)

teren Gminy Koluszki

01

2.

Gałków Mały ul. Borowiecka (przy skrzyżowaniu ul. Borowieckiej i ul. Spornej - w obu kierunkach)

droga gminna nr 106269 E

02

3.

Gałków Mały ul. Łódzka (przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej i ul. Brzezińskiej - w obu kierunkach)

droga gminna nr 106269 E

03

4.

Wierzchy (przy posesji 16a)

droga gminna nr 106254 E

04

5.

Świny (przy posesji nr 61)

droga gminna nr 106254 E

05

6.

Świny (przy posesji nr 33 położonej przy skrzyżowaniu drogi gminnej nr 106254E i drogi wewnętrznej dz. nr 83 położonej w Świnach)

droga gminna nr 106254 E

06

7.

Turobowice (przy posesji nr 9)

droga gminna nr 106257 E

07

8.

Kazimierzów (przy posesji nr 6)

droga gminna nr 106256 E

08

9.

Leosin (przy posesji nr 6)

droga gminna nr 121107 E

09

10.

Stamirowice (przy posesji nr 12)

droga gminna nr 106256 E

10

11.

Będzelin ul. Strażacka (przy OSP)

droga gminna nr 106263 E

11

12.

Będzelin ul. Główna (przy posesji nr 26)

droga gminna nr 106272 E

12

13.

Przanowice (przy posesji nr 7)

droga gminna nr 106267 E

13

14.

Przanowice (na wprost świetlicy wiejskiej)

droga gminna nr 106267 E

14

15.

Lisowice (na wprost DPS)

droga gminna nr 121007 E

15

16.

Jeziorko (przy posesji nr 12)

droga gminna nr 106252 E

16

17.

Gałkówek Parcela

droga wewnętrzna dz. nr 203

17


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 16 lutego 2015 r.

Zasady i warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych przy drogach gminnych na terenie Gminy Koluszki.

Zasady i warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych przy drogach gminnych na terenie Gminy Koluszki.

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami, posiadający stosowne zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Zgodę, o której mowa w § 1.1., wydaje Burmistrz Koluszek na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych należy złożyć do Burmistrza Koluszek wniosek, do którego należy załączyć:

a) wykaz przystanków komunikacyjnych, z których przewoźnik, operator będzie korzystał w ramach prowadzonej działalności,

b) projekt proponowanego rozkładu jazdy.

§ 2. 1. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki pobierane są opłaty.

2. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych naliczana jest na podstawie informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym składanej przez przewoźnika lub operatora. Informację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale tj.:

- do 10 kwietnia za I kwartał;

- do 10 lipca za II kwartał;

- do 10 października za III kwartał;

- do 10 stycznia za IV kwartał.

3. Informacja na temat liczby zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym powinna zawierać następujące dane:

a) dane przewoźnika;

b) informację na temat okresu, którego dotyczy rozliczenie;

c) numer i lokalizację przystanku komunikacyjnego, którego dotyczy rozliczenie;

d) ilość zatrzymań środka transportu na poszczególnych przystankach komunikacyjnych w jeden dzień roboczy, sobotę, niedzielę i święta z rozbiciem na miesiące danego kwartału (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały),

e) ilość dni roboczych, sobót, niedziel i świąt w danym miesiącu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały),

f) łączną ilość zatrzymań środka transportu w dni robocze, soboty, niedziele i święta będącą iloczynem pozycji określonych w § 2.3. pkt d) i § 2.3. pkt e) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wzór informacji składanej przez przewoźników, operatorów korzystających z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki, za które pobierana jest opłata został określony w załączniku nr 3 niniejszej uchwały.

5. W przypadku niezłożenia przez operatora, przewoźnika wymaganej informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym w określonym w § 2.2. terminie opłata zostanie naliczona na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy.

6. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych płatna jest w okresach kwartalnych, na podstawie dokumentu określającego wysokość opłaty, wystawionego przez Urząd Miejski w Koluszkach.

7. Zapłaty naliczonej opłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji na temat wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

§ 3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

§ 4. Zabrania się postoju na przystanku komunikacyjnym ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

§ 5. Rozkłady jazdy poszczególnych operatorów i przewoźników podawane są do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych i muszą zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 roku poz. 451).

§ 6. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych informacji innych, niż te dotyczące rozkładu jazdy.

§ 7. 1. W sytuacji prowadzenia robót drogowych, organizacji objazdów i innych sytuacji wymagających zmiany tras linii komunikacyjnych, Urząd Miejski w Koluszkach ma prawo zlikwidowania przystanków komunikacyjnych bądź do czasowego ich zawieszenia oraz może ustanowić tymczasowe przystanki komunikacyjne.

2. W przypadku, o którym mowa w § 7.1., warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych nie ulegają zmianom.

3. O sytuacjach opisanych w § 7.1. niniejszego załącznika każdy operator, przewoźnik korzystający z danego przystanku zostanie powiadomiony w formie pisemnej.

§ 8. Właściciel lub zarządzający przystankiem może odmówić wyrażenia zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych jeżeli:

a) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),

b) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy.

§ 9. Przedsiębiorca korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do:

1) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,

2) pisemnego powiadamiania właściciela lub zarządzającego przystankami o każdej zmianie rozkładu jazdy związanej ze zmianą ilości zatrzymań środków transportu na przystankach komunikacyjnych, z których korzysta,

3) terminowego regulowania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

4) przestrzegania zasad i warunków wynikających z przedmiotowej uchwały, gdyż nierespektowanie zapisów może spowodować cofnięcie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych objętych niniejszą uchwałą.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/47/2015
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 16 lutego 2015 r.

Druk kwartalnej informacji na temat ilości zatrzymań środków transportu na przystankach komunikacyjnych składanej przez przewoźników, operatorów.

……………………………………............................................... ……………………………………

……………………………………

Dane przewoźnikaBurmistrz Koluszek

ul. 11 Listopada 65

95-040 Koluszki

Informacja za …….. kwartał ……… roku na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystankach komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki.

kolumna 1

kolumna 2

kolumna 3

kolumna 4

kolumna 5

kolumna 6

Nr przystanku komunikacyjnego

Lokalizacja przystanku komunikacyjnego

Określenie dnia,
w którym nastąpiło zatrzymanie.

Ilość zatrzymań na przystanku komunikacyjnym w ciągu jednego dnia.

Liczba dni
w miesiącu.

Ilość zatrzymań na przystanku komunikacyjnym danym miesiącu *.

Miesiąc - ……….


dzień roboczy

sobota

niedziela i święta

dzień roboczy

sobota

niedziela i święta

dzień roboczy

sobota

niedziela i święta

Miesiąc - ……….

dzień roboczy

sobota

niedziela i święta

dzień roboczy

sobota

niedziela i święta

dzień roboczy

sobota

niedziela i święta

Miesiąc - ……….

dzień roboczy

sobota

niedziela i święta

dzień roboczy

sobota

niedziela i święta

dzień roboczy

sobota

niedziela i święta

* Kolumna 5 - Ilość zatrzymań na przystanku komunikacyjnym w danym miesiącu stanowi iloczyn danych z kolumny nr 4 i kolumny nr 5.

……………………………………………………..

Pieczątka i podpis przewoźnika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »